Nawigacja

 • Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka (20.09.2020)

  Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka (20.09.2020)

  "Dzień przedszkolaka jest właśnie dzisiaj, to święto Ani, Basi i Krzysia..... W dzień przedszkolaka każdy to wie, bawi się z nami, kto tylko chce..."

  W całym kraju 20 września obchodzimy Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka, którego celem jest dostarczenie dzieciom okazji do świętowania, czerpania radości z bycia przedszkolakiem, współdziałania w propagowaniu i rozpowszechnianiu nowoczesnego wychowania przedszkolnego oraz integracji przedszkolaków.

  My w piątek 18 września 2020 będziemy miło spędzać  ten wyjątkowy dzień ) chociaż ze względu na pandemię  osobno w każdej grupie) , dzień pełen niespodzianek. Przedszkolaków do przedszkola ZAPRASZAMY jak się bawiliśmy wkrótce pokażemy i opowiemy!                                          

 • Przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola od 7.09.2020

  W ROKU SZKOLNYM 2020/21  procedura wchodzenia na placówkę związana z  COVID

  OD PONIEDZIAŁKU 7.09.2020

  1.  PRZEDSZKOLAKI WSZYSTKICH GRUP 1, 2, 3, 4 - WCHODZĄ DO PRZEDSZKOLA PRZEZ WEJŚCIE GŁÓWNE   RODZICE nie WCHODZĄ DO PRZEDSZKOLA, dzieci  odbierane są przez personel przy drzwiach wejściowych po zmierzeniu temperatury

  2. ODBIÓR  WSZYSTKICH DZIECI   ODBYWA SIĘ PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM DO PRZEDSZKOLA - rodzice nie wchodzą na teren placówki.

  3. DZIECI PRZYPROWADZAMY DO GODZINY 8.15.

       NASTĘPNIE DRZWI DO PRZEDSZKOLA ZOSTAJĄ ZAMKNIĘTE (BEZ ŻADNYCH ODSTĘPSTW) - ZE    WZGLĘDU NA DEZYNFEKCJĘ

  4. DZIECI ODBIERAMY PO GODZ. 14:00.

                                                                       Proszę o zastosowanie się do procedur

                                                                       Dyrektor  MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA  nr 32 w Katowicach

 • OŚWIADCZENIA

  W roku szkolnym 2020/2021 obowiązują następujące dokumenty:

  1. OŚWIADCZENIE -COVID 19
  2. ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU DZIECKA
  3. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH KONTAKTOWYCH RODZICA
  4. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSÓB,KTÓRE ZOSTAŁY UPOWAŻNIONE DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA + KLAUZULA INFORMACYJNA
  5. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
  6. ZGODA NA UCZESTNICZENIE DZIECKA W  ZAJĘCIACH Z RELIGII
  7. ZGODA NA UDZIAŁ DZIECKA W ZAJĘCIACH Z LOGOPEDĄ I PSYCHOLOGIEM
  8. KARTA INFORMACYJNA  O DZIECKU
  9.  UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

  DOKUMENTY umieszczone w załączniku należy wypełnić i po podpisaniu przez obojga rodziców dostarczyć do przedszkola w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu.

  Pozostałe dokumenty wypełnią państwo na zebraniu , prosimy o przyniesienie długopisów.

 • UWAGA RODZICE- Ważne dokumenty na nowy rok szkolny

   

  Szanowni Państwo

  Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 32 w Katowicach uprzejmie informuje, że   ""INFORMACJĘ  DOTYCZĄCĄ OPŁAT ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU I ZAKUPU SUROWCÓW DO PRZYGOTOWANIA POSIŁKÓW na rok szkolny 2020/2021 OTRZYMAJĄ PAŃSTWO NA ZEBRANIACH GRUPOWYCH  w dniach:

  grupa 1 -2 wrzesień 2020 godz 15.30

  grupa 2 - 3 wrzesień godz 15.30

  grupa 3 - 7 wrzesień 2020 godz 15.30

  grupa 4- 4 wrzesień 2020 godz. 15.30

  Zebrania odbędą się w sali gimnastycznnej / sala nr 18 / z zachowaniem  reżimu sanitarnego:

  -obowiązują maseczki

  - zmienne obuwie

  - pomiar temperaturyb przy wejściu na teren placówki

  - wejście  drzwiami  od ogrodu przedszkolnego.

  Prosimy o przybycie WYŁĄCZNIE jednego rodzica .

  NA ZEBRANIE PROSZĘ PRZYNIEŚĆ WYPEŁNIONE I PODPISANE PRZEZ OBOJE RODZICÓW OŚWIADCZENIA (szczegóły w  komunikacie OŚWIADCZENIA)

 • ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/21

  ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/21

  Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych odbędzie się

  1 września 2020 r   w rygorze sanitarnym  zgodnie z z wytycznymi  inspektora  sanitarnego i ministra  zdrowia    dla szkół i placówek oświatowych.

  Wkrótce w kolejnych komunikatach zamieścimy  szczegóły dotyczące obowiązujących procedur i dokumentów.

   UDZIELAMY INDYWIDUALNYCH INFORMACJI na temat przydziału dziecka do grupy wiekowej . Prosimy o  przysłanie na podany adres

  mp32katowice@interia.pl 

   wiadomości z imieniem i nazwiskiem dziecka w tytule

  W mailu zwrotnym   uzyskacie państwo informację do której grupy dziecko będzie uczęszczało

  z numerem sali oraz nazwiskiem nauczycieli sprawujących opiekę.

  dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 32

    M.Brzoska

 • Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego

  Najważniejsza zmiana to :

  1. W grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci,

  2. Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci powinna wynosić    co  najmniej 16 m ; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko, z tym że :

  a) powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2 m2, jeżeli czas pobytu dziecka nie przekracza 5h,

  b) powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5 m2, jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 h dzienne lub jest zapewniane leżakowanie.

   

  Poniżej link do pełnej treści dokumentu.

   

                                                                                                                   Dyrektor

                                                                                                                   Małgorzata Brzoska

 • Czasowe zawieszenie zajęć w Miejskim Przedszkolu nr 32 w Katowicach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

  Zarządzenie Nr 19 / 2019 - 2020

  Dyrektora  Miejskiego Przedszkola nr 32 w Katowicach

  z dnia 05.05.2020 r.

  w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Miejskim Przedszkolu  nr 32 w Katowicach

  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

  Na podstawie :

  1. § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.),
  2. § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U.2020 r. poz. 410),
  3. § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego,

  zarządzam, co następuje:

  § 1.

  1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

     Miejskiego Przedszkola nr 32 w Katowicach w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 22 maja 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 2.

  2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania Miejskiego Przedszkola nr 32  w Katowicach są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

  § 2.

  Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej MP32 – https://mp32katowice.edupage.org  i na tablicy ogłoszeń.

  § 3.

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania  

  Dyrektor MP32

                                                                                                                                    Małgorzata Brzoska

 • ZARZĄDZENIE Z DNIA 4.05.2020

   Zarządzenie Nr 18 / 2019 - 2020

  Dyrektora  Miejskiego Przedszkola nr 32w Katowicach

  z dnia 04.05.2020 r.

  wprowadzające „Procedurę organizacji i bezpiecznego funkcjonowania przedszkola dla dzieci  wraz z wytycznymi  w sytuacji funkcjonującego stanu epidemicznego związanego z COVID-19”

  Podstawa prawna :

  1.  art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. z zm.);
  2. art. 28 stawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.);      
  3. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 410, z późn. zm.);                                        
  4. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (Dz.U. z 2020 r. poz. 780);
  5. art. 6 i art. 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119,   str. 1);
  6. wytyczne epidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkole, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz opieki nad dziećmi do 3 lat;

           PEŁNY  TEKST DOKUMENTU W ZAKŁADCE KĄCIK DYREKTORA

   

 • KORZYSTANIE Z KOMPUTERA W NAUCZANIU NA ODLEGŁOŚĆ

  KORZYSTANIE Z KOMPUTERA W NAUCZANIU NA ODLEGŁOŚĆ

  Dziękując za dotychczasową współpracę  zamieszczamy ten apel:

  RODZICU ! NIE ZOSTAWIAJ DZIECKA SAMEGO PRZED KOMPUTEREM , ŚLEDŹ STRONKĘ RAZEM Z DZIECKIEM

    Zwracamy się do Was drodzy rodzice pamiętając , że  komputer czy tablet nie jest elektroniczną nianią. Sprawdzajmy co, robią dzieci przed komputerem.

  – Kontrola jest ważna. Dzieci potrafią spędzać w Internecie 3 godziny dziennie. To stanowczo za dużo! W dodatku rodzice nierzadko nie wiedzą, co one robią przed komputerem. Dzieci do 12 roku życia powinny korzystać z Internetu pod ścisłą kontrolą rodziców. Tymczasem, mimo że na portalach społecznościowych można się logować od 13. roku życia, bywają zalogowane już dzieci 7–letnie –przestrzegają psycholodzy.

  NA CO POZWOLIĆ DZIECKU

  Czas korzystania z komputera   4–6 lat   -    maksymalnie 30 minut dziennie

   Czaty w Internecie i portale społecznościowe  4–6 lat    -    nie

  Samodzielna gra w Internecie        4–6 lat      -   nie

  Komputer w pokoju dziecka      4–6 lat   -      nie

  Korzystanie z Internetu   4–6 lat     -     nie

  Biorąc pod uwagę wszystkie zalecenia specjalistów w naszym planowaniu zadań umieszczamy linki zawierające krótkie filmiki, polecenia często jako inspirację do dalszych działań indywidualnych przedszkolaka lub zabaw

  Proponowane przez nauczycielki materiały edukacyjne  dobierane są pod względem treści metodycznych i dostosowane do wieku Państwa dziecka, aby je  inspirować  i pobudzać dziecięcą wyobraźnię. Jeżeli macie inny pomysł do realizacji danego zadania  to zrealizujcie go  korzystając z dostępnych materiałów i zabawek .KAŻDY POMYSŁ JEST DOBRY! ŻYCZYMY MIŁEJ ZABAWY bo dziecko bawiąc się uczy się podwójnie.

   Ponawiamy jednak naszą prośbę w trosce o bezpieczeństwo i chronienie naszych wychowanków  przed  znużeniem i uzależnieniem .

  RODZICU ! NIE ZOSTAWIAJ DZIECKA SAMEGO PRZED KOMPUTEREM , ŚLEDŹ STRONKĘ RAZEM Z DZIECKIEM,SPRAWDZAJ CZAS POBYTU DZIECKA PRZED MONITOREM.

  dyrektor i nauczycielki Miejskiego Przedszkola nr 32 w Katowicach

   

   

 • INFORMACJA DLA RODZICÓW

  Na prośbę  Śląsko- Dąbrowskiej  Spółdzielni  Mieszkaniowej- informuję  że,  na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej  Szopienicka 13-27 rodzice dowożący dzieci samochodami do przedszkola mogą  parkować  tylko i wyłącznie  na wyznaczonym miejscu- KOPERTA (dwa miejsca parkingowe przed bramą  przedszkola).                             

   Dyrektor przedszkola mgr M.Brzoska

 • "CHROŃ DZIECKO W SIECI"

  KAMPANIA

  Kampania „Chroń dziecko w sieci” ma na celu przestrzec rodziców przed konsekwencjami kontaktów dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym ze szkodliwymi treściami w Internecie i wskazać im, jak ograniczyć ryzyko takich kontaktów.

  Kampania organizowana jest przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (dawna Fundacja Dzieci Niczyje) oraz NASK w ramach działań Polskiego Centrum Programu Safer Internet.

  POLECAMY STRONĘ            www.dzieckowsieci.pl

  SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZNAJDZIECIE PAŃSTWO W ZAKŁADCE KĄCIK DLA RODZICÓW - zapraszamy.

 • Cała Polska Czyta Dzieciom

  03.09.2018

              

  Zapraszamy do włączenia się w kampanię społeczną Cała Polska Czyta Dzieciom.

   

  Koordynator Agnieszka ŻOGAŁA - ROKICKA

   

   

 • CPCD - list do rodziców

Aktualności

Kontakt

 • Miejskie Przedszkole nr 32 w Katowicach
  Miejskie Przedszkole nr 32 w Katowicach, ul. Szopienicka 29
 • (32) 251-58-74

Galeria zdjęć