• KLAUZULA

    • Klauzula informacyjna w zakresie RODO

     Miejskie Przedszkole nr 32 w Katowicach, ul. Szopienicka 29 

     Na postawie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

     ·      Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Miejskie Przedszkole nr 32 w Katowicach z siedzibą w Katowicach ul. Szopienickiej 29: kod pocztowy: 40-431: tel. 32 2515874

     ·      Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, którym jest Agata Gabłońska. Z inspektorem można się kontaktować za pośrednictwem poczty e- mail : iod@jednostki.cuw.katowice.pl lub telefonicznie pod numerem 32-606 13 23

     ·      Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań statutowych placówki oraz realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa krajowego.

     ·      Odbiorcami danych osobowych mogą być: Centrum Usług Wspólnych w Katowicach realizujące obsługę księgową, płacową oraz inne usługi związane z obsługą przedszkola; firmy informatyczne, z którymi podpisane są stosowne umowy oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

     ·      Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa na podstawie, których dane są przetwarzane, a dane archiwalne przez czas wynikający z ustawy z o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

     ·      Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia i prawo do przenoszenia danych. Prawa te są realizowane uwzględniając przepis prawa na podstawie, którego dane są przetwarzane oraz uwzględniając obowiązek wywiązania się przez administratora z obowiązków wynikających z przepisów prawa i realizacji nałożonych zadań.

     ·      W przypadku uznania, iż przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy prawa, posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

     ·      Administrator nie wykorzystuje Państwa danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

     ·      Zasady przetwarzania Państwa danych na stronach WWW szkoły określa Polityka Prywatności dostawcy serwisu internetowego, na których znajduje się strona WWW.

      

                                                                                                                                            Dyrektor przedszkola

                                                                                                                                            Małgorzata Brzoska

      

      

      

 • Galeria zdjęć

   brak danych