•  

    PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA NR 3 W KATOWICACH

    Nasz adres: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Katowicach

       40-431 Katowice ul. Szopienicka 58

    E-mail: poradnia@ppp3.katowice.pl  

    Strona internetowa: ppp3katowice.ppp3.katowice.pl

    Telefon: 32 255-70-51 (sekretariat wew.40, faks wew.41)

    Poradnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach:

    Poniedziałek

    Wtorek

    Środa

    Czwartek

    Piątek

    7.30 – 17.30

    7.30 – 17.00

    7.30 – 15.30

    7.30 – 17.30

    7.30 – 17.30

    Sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 – 15.30

    Dyrektorem Poradni jest: mgr Celina Głowa

    Za współpracę z Państwa placówką odpowiadają

    psycholog – mgr Anna Bąk  

    pedagog mgr Aleksandra Dittrich

    Godziny pracy psychologa i pedagoga są następujące:

    Psycholog – mgr  Anna Bąk

    Poniedziałek     8.00 – 12.00

    Wtorek           13.00 – 17.00

    Środa                8.00 – 12.00

    Czwartek          8.00 – 12.00

    Piątek                8.00 – 12.00 (teren)

    Pedagog – mgr Aleksandra Dittrich

    Poniedziałek   13.30 – 17.30

    Wtorek              8.30 – 12.30

    Środa                8.30 – 12.30

    Czwartek        13.30 – 17.30

    Piątek               8.00 – 12.00 (teren)

    Pracownicy w ciągu całego roku szkolnego na zapotrzebowanie szkół i przedszkoli w ramach działalności poradni prowadzą:

    • badania diagnostyczne psychologiczne i pedagogiczne – diagnoza poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci     i młodzieży
    • doradztwo psychopedagogiczne – pomoc rodzicom w sytuacjach kryzysowych,
    • psychologiczną terapię indywidualną dzieci i młodzieży oraz terapię rodzin,
    • pracę korekcyjno-kompensacyjną z uczniami z deficytami i odchyleniami rozwojowymi,
    • wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych,
    • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci      i młodzieży,
    • prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród młodzieży, rodziców, nauczycieli,
    • konsultacje i doradztwo dla uczniów, nauczycieli i rodziców na terenie placówek,
    • dyżury konsultacyjne dla rodziców,
    • konsultacje na terenie poradni z nauczycielami i innymi osobami zajmującymi się udzielaniem pomocy dzieciom i młodzieży,
    • współpracę w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się,
     w tym ryzyka dysleksji
    • pomoc oraz wspieranie rodziców i nauczycieli w rozpoznawaniu i przezwyciężaniu problemów emocjonalnych oraz wychowawczych dzieci i młodzieży,
    • obserwację dzieci w grupie przedszkolnej/klasowej (wg potrzeb placówek),
    • zajęcia warsztatowe: integracyjne, profilaktyczne, psychoedukacyjne,
    • pomoc w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, uzdolnień 
     i predyspozycji dzieci i młodzieży,
    • wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi
     z różnicami kulturowymi, w tym z wcześniejszym kształceniem za granicą.

    Zajęcia z uczniami na terenie szkoły – proponowana tematyka zajęć:

    • Zajęcia adaptacyjno – integracyjne przygotowane we współpracy z wychowawcą służące budowaniu i odbudowywaniu więzi rówieśniczych
    • Przeprowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych na temat radzenia sobie z emocjami.
    • Zajęcia dla dzieci i młodzieży:
     • „Techniki radzenia sobie ze stresem”
     • „Efektywne uczenie się”
     • „Zarządzanie czasem”
     • „Profilaktyka cyberprzemocy”
     • „Mindfulness i trening uważności”
     • „Warsztaty promujące zdrowy styl życia”

      Zajęcia w przedszkolu – proponowana tematyka zajęć

    • ,,Podróż w świat emocji”
    • „Mali złośnicy”
    • „Jak żyć w grupie?”

    Ewentualne inne zapotrzebowanie placówki na wybraną formę współpracy i tematykę zajęć  prosimy przedstawić podczas pierwszego spotkania z pracownikami poradni lub w trakcie roku szkolnego w razie wynikłych potrzeb.

    Opiekę logopedyczną nad Państwa placówką sprawuje: mgr Sylwia Parkitny.

    Informacja o pracy tego działu zostanie przekazana odrębnie.

     

    Dział orientacji i poradnictwa zawodowego prowadzą:

    Psycholog – mgr Mariola Kiera i Pedagog – mgr Bernadeta Michalczyk.

    Oferta tego działu zostanie przekazana oddzielnie.

    Dzieci mogą być umawiane do badań przez cały rok szkolny. Przyjmujemy zgłoszenia od rodziców, a także od wychowawców klas, psychologów i pedagogów szkolnych, jeżeli rodzice zgłaszanych dzieci wyrażą na to zgodę. Prosimy wówczas o opinię dotyczącą funkcjonowania dziecka w placówce.

    Terminy wizyt w poradni ustalamy według kolejności zgłoszeń. W przypadku nie zgłoszenia się ucznia w wyznaczonym terminie ustalamy tylko jedną dodatkową datę badania. Prosimy o informowanie rodziców o celu skierowania dziecka do poradni (ich obecność w trakcie wizyty w poradni jest niezbędna i obowiązkowa).

    Opinię do szkoły po badaniach w naszej poradni przesyłamy wyłącznie na pisemny wniosek rodziców. Rodzicom wystawiamy pisemną informację o godzinach pobytu dziecka w poradni (jeżeli jest takie życzenie rodziców).

     

    Osoby pracujące w dziale orientacji zawodowej:

    mgr Mariola Kiera – psycholog, doradca zawodowy /tel. kom. 668 150 309/

    mgr Bernadeta Michalczyk – pedagog, doradca zawodowy /tel. kom. 600 332 343/

                      

 • Galeria zdjęć

   brak danych