•                                                                                         

      

     GRUPA 2 realizowany będzie  program  wychowania przedszkolnego przedszkolnego „PROGRAM WSPOMAGANIA ROZWOJU, WYCHOWANIA I EDUKACJI STARSZYCH PRZEDSZKOLAKÓW (czterolatków i pięciolatków) ” autorstwa Edyty Gruszczyk -Kolczyńskiej , E. Zielińskiej  

      Program dla czterolatków i pięciolatków  oprócz celów oraz treści wychowania i kształcenia  zawiera podstawy psychologiczne oraz komentarze metodyczne, a także wskazówki przydatne do stworzenia dzieciom szans edukacyjnych.    Uzasadnienia psychologiczne, treści kształcenia i wychowania oraz komentarze metodyczne przydatne dla prowadzenia zająć w grupach dzieci o zróżnicowanych możliwościach  .

     Program został   opracowany tak, aby by o możliwe: wspomaganie rozwoju dzieci dla rozwinięcia ich zadatków wrodzonych oraz uksztaltowanie czynności intelektualnych potrzebnych dzieciom w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji; kształtowanie u dzieci większej odporności emocjonalnej koniecznej do rozumnego radzenia sobie w sytuacjach trudnych, w tym także łagodniejsze znoszenie napięć i frustracji; wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co dobre i co złe, żeby potrafiły zgodnie bawić się i uczyć, mile zwracać się do innych i kulturalnie zachowywać się w domu, w szkole, na ulicy itp.;  

     OBSZARY TEMATYCZNE

     1.Kształtowanie umiejętności społecznych  dzieci; porozumiewanie się z dorosłymi oraz innymi dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych

     2Kształtowanie elementarnych nawyków higienicznych

     3. Intensywne wspomaganie rozwoju mowy  

     4.Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych niezbędnych w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia

     5.Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności ruchowej

      6.Kształtowanie umiejętności samoobsługowych oraz wdrażanie do utrzymania porządku

      7.Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych.  

     8.Wychowanie przez sztuk dziecko widzem i aktorem

     9.Wychowanie przez sztukę muzyka i śpiew, pląsy i taniec  

      10.Wychowanie przez sztuk wypowiadanie si dzieci w różnych formach plastycznych.  

      11.Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci przez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań  technicznych , wdrażanie do zachowania ostrożności przy korzystaniu z urządzeń  znajdujących się w najbliższym otoczeniu

      12.Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci przez zabawy konstrukcyjne, budzenie ich zainteresowań technicznych i wdrażanie do bezpiecznego korzystania z urządzeń znajdujących się  w otoczeniu.  

      13.Ułatwianie dzieciom rozumienia istoty zjawisk atmosferycznych typowych dla czterech pór roku. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i przewidywania zjawisk atmosferycznych dla bezpiecznego ich przeżycia.  

     14. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt, a także do rozumienia elementarnych praw przyrody

     15.Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z  edukacją matematyczną O dzieci cej matematyce dla starszych przedszkolaków. Dlaczego trzeba àczyç wspomaganie dzieci w

     16.Przybliżanie dzieciom sensu kodowania informacji jako wprowadzenie do nauki pisania i czytania. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania

     17.Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne: przynależność do rodziny, miejsca zamieszkania i kraju oraz wychowanie do zgodnego współżycia  w Unii Europejskiej  

      

     Realizacja wymienionych obszarów edukacyjnych pozwoli  na: kształtowanie umiejętności potrzebnych dzieciom do poznawania i rozumienia swojego otoczenia, do radzenia sobie w taki sposób, aby zaspokajanie własnych potrzeb nie szkodziło innym; budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie u dzieci umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób logiczny i zrozumiały dla innych; wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych, a także rozwijanie umiejętności wypowiadania się przez muzykę, małe formy teatralne, malarstwo, rysunek itp.; zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych przez kształtowanie tych kompetencji, które są ważne w szkolnym kształceniu.  

  • Kontakty

   • Miejskie Przedszkole nr 32 w Katowicach
   • mp32katowice@interia.pl
   • mp32katowice@interia.pl
   • (32) 251-58-74; 797447200; 797447300;
   • Miejskie Przedszkole nr 32 w Katowicach, ul. Szopienicka 29 40-431 KATOWICE Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych