Nawigacja

PROCEDURA PRZYJMOWANIA SKARG I WNIOSKÓW PROCEDURA KONTAKTÓW Z RODZICAMI PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECI NIEZBĘDNIK DLA RODZICA NA POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO Regulamin bezpieczeństwa KARTA ZGŁOSZENIA na dyżur wakacyjny PROCEDURA COVID- 19

Kącik dyrektora

PROCEDURA COVID- 19

 

 Zarządzenie Nr 18 / 2019 - 2020

Dyrektora  Miejskiego Przedszkola nr 32w Katowicach

z dnia 04.05.2020 r.

wprowadzające „Procedurę organizacji i bezpiecznego funkcjonowania przedszkola dla dzieci  wraz z wytycznymi  w sytuacji funkcjonującego stanu epidemicznego związanego z COVID-19”

Podstawa prawna :

 1.  art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. z zm.);
 2. art. 28 stawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.);      
 3. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 410, z późn. zm.);                                        
 4. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (Dz.U. z 2020 r. poz. 780);
 5. art. 6 i art. 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119,   str. 1);
 6. wytyczne epidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkole, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz opieki nad dziećmi do 3 lat;

                                    Zarządza się co następuje:

§ 1

W związku z decyzją o uruchomieniu przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  od 06 maja 2020 r. w celu zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa w placówce Dyrektor Miejskiego przedszkola nr 32 w Katowicach wprowadza w życie „Procedurę organizacji i bezpiecznego funkcjonowania przedszkola dla dzieci  wraz z wytycznymi  w sytuacji funkcjonującego stanu epidemicznego związanego z COVID-19”, która stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

W celu usprawnienia uruchomienia grup przedszkolnych oraz w celu ustalenia pierwszeństwa przy przyjęciach do przedszkola zgodnie z wytycznymi MEN wprowadza się wzór oświadczenia dla rodziców dzieci ubiegających się o przyjęcie dziecka do placówki, który stanowi Załącznik nr 1  do Procedury.

§ 3

 1. Z zarządzeniem zobowiązani są zapoznać się wszyscy pracownicy Przedszkola.     
 2. Zarządzenie udostępnia się wszystkim rodzicom, którzy ubiegają się o przyjęcie dziecka do przedszkola w funkcjonującym stanie epidemicznym.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem publikacji.

                                                                                    DYREKTOR MP32   Małgorzata Brzoska

 

Załącznik nr 1

Zarządzenie Nr 18 / 2019 - 2020

Dyrektora  Miejskiego Przedszkola nr 32 w Katowicach

z dnia 04.05.2020 r. wprowadzające

„Procedurę organizacji i bezpiecznego funkcjonowania

przedszkola dla dzieci  wraz z wytycznymi  w sytuacji

funkcjonującego stanu epidemicznego związanego z COVID-19”

 

Procedura organizacji i bezpiecznego funkcjonowania przedszkola

 dla dzieci  wraz z wytycznymi  w sytuacji funkcjonującego

stanu epidemicznego związanego z COVID-19”

§1

Wstęp

Mając na uwadze konieczność:

 1. zapewnienia właściwych warunków bezpiecznego pobytu w placówce w sytuacji obowiązującego stanu epidemicznego związanego z wirusem Covid-19 wprowadza się do odwołania w placówce zasady, obowiązki obejmujące wszystkie strony organizacji i realizacji procesu opiekuńczego,
 2. ochrony żywotnych interesów dzieci, rodziców i pracowników występujących w procesie działalności opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawczej wykonywanych w ważnych celach publicznych,
 3. ochrony danych osobowych i godności wszystkich osób fizycznych mogących być narażonych na pozbawienie ich praw,wprowadza się zestaw wewnętrznych norm i zasad regulujących kwestie bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu w trakcie zagrożenia epidemiologicznego związanego z Covid-19. wprowadza się zestaw wewnętrznych norm i zasad regulujących kwestie bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu w trakcie zagrożenia epidemiologicznego związanego z Covid-19.

§2

Organizacja opieki dla dzieci w przedszkolu:

 1.  Pierwszeństwo skorzystania z opieki w przedszkolu zgodnie z zaleceniami MEN mają:

a)   dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia,

b) służb mundurowych,

c) pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych,

d) pracownicy realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

e) rodzice dzieci, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu ( praca

    zdalna).

 1. Rodzic ubiegający się o przyjęcie do przedszkola w okresie epidemicznym przy ograniczonej liczbie dzieci w grupie zobowiązany jest złożyć oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Procedury, w którym m.in. wyraża zgodę na pomiary temperatury u swojego dziecka.
 2. Przedszkole w okresie zagrożenia epidemicznego do jego odwołania funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 17:00. Dzieci odbierane są do godziny 16:30. Od 16:30 do 17:00 przeprowadzana jest dezynfekcja pomieszczeń.
 3. Jedna grupa dzieci  przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
 4. Do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele.
 5. W grupie może przebywać do 12 dzieci. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej niż o 2.
 6. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 dziecko i każdego opiekuna.
 7. W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie myć i dezynfekować.
 8. Dziecko nie zabiera ze sobą do przedszkola i z przedszkola żadnych przedmiotów, zabawek, jedzenia, picia, książek, kocyków itd.(nawet do szatni).
 9. Ze względu na zaistniałą sytuację przedszkole rezygnuje z profilaktyki mycia zębów w przedszkolu.
 10.  Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, , a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 11. Należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny zabawy na dworze).
 12. Nauczyciele powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni przedszkola, wynoszący min. 1,5 m.
 13. Personel pomocniczy ogranicza do niezbędnego minimum kontakty z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
 14. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
 15. Zapewnia się  sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka – kontakt telefoniczny.
 16. Należy uzyskać zgodę rodziców/ prawnych opiekunów dziecka na pomiar temperatury ciała dziecka przy przyprowadzeniu dziecka do przedszkola jak i w przypadku niepokojących objawów chorobowych.
 17. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu zapewniając minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadamia się rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.
 18. Przedszkole zabezpiecza jedno pomieszczenie na izolatorium, w którym może przebywać dziecko z podejrzeniem choroby lub chore pod opieką personelu przedszkola do czasu przejęcia opieki nad dzieckiem przez rodziców lub zabrania dziecka przez służby medyczne.
 19. Izolatorium może być wykorzystane przez pracownika placówki, który otrzymał zalecenie izolacji od Dyrektora placówki w oczekiwaniu na przyjazd służb medycznych.
 20. Pomieszczenie izolatorium udostępnia się pod warunkiem przeprowadzenia procesu dezynfekcji.
 21. Pomieszczenia przedszkola udostępnia się dzieciom i pracownikom pod warunkiem przeprowadzenia procesu dezynfekcji powierzchni, sprzętu i pomocy dydaktycznych.
 22. Korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu na terenie ogrodu przedszkolnego, odbywa się przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości i  zmianowości grup.
 23. Oznacza się plac zabawa taśmą i odpowiednio zabezpiecza przed używaniem  z powodu braku możliwości  zapewnienia codziennej dezynfekcji sprzętu na placu zabaw. 
 24. Nie organizuje się żadnych wyjść poza teren przedszkola.
 25. Harmonogram mycia i dezynfekcji pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia określa Dyrektor placówki i wydaje w tej mierze odrębne indywidualne poleceniach służbowe.
 26. Niezależnie od harmonogramu mycia i dezynfekcji w placówce zostały udostępnione                   w każdym z pomieszczeń preparaty dezynfekujące do stosowania, których są zobowiązani wszyscy pracownicy przedszkola, dzieci, rodzice dzieci jak i osoby trzecie.
 27. Poruszanie się po terenie placówki ograniczonej jest do wyznaczonych stref.
 28. Na terenie przedszkola w tym placu zabaw mogą przebywać tylko dzieci uczęszczające             do przedszkola, pracownicy w określonych przez Dyrektora przedszkola godzinach.
 29. W strefie wejściowej/wyjściowej do i z budynku sprawowany jest dyżur wyznaczonych wg harmonogramu pracowników placówki.
 30. Przedszkole nie przyjmuje  interesantów zewnętrznych w czasie funkcjonowania przedszkola. Istnieje możliwość uzyskania informacji pod numerami telefonów: 32 251 5874 / 797 447 200 / 797 447 300.

§ 3

Zasady oddawania dziecka do przedszkola

1. Możliwość przyprowadzenia dziecka do przedszkola tylko w godzinach od 6:00 do 8:15.    

    Następnie drzwi do przedszkola zostają zamknięte (bez żadnych odstępstw).

2. Osoby dorosłe przyprowadzające dziecko do przedszkola muszą mieć nałożoną maseczkę

    i założone  rękawice, od dzieci powyżej 4 roku życia wymaga się założonej maseczki.

3. Dzieci powyżej 4 roku życia posiadające stosowne zaświadczenie lekarskie, zwalniające ich z

    obowiązku noszenia maseczek, przyprowadzane do przedszkola mogą być bez maseczek.

4. Dzieci do 4 lat przyprowadzane do przedszkola przez rodziców/opiekunów prawnych nie muszą    

    mieć założonych maseczek.

5. Przed przejęciem opieki nad dziećmi w strefie wejścia do budynku dokonywana jest codziennie

    kontrola temperatury i ogólnego stanu zdrowia. Jeżeli rodzic/ prawny opiekun dziecka nie wyrazi

    zgody na pomiar temperatury dziecka – dziecko nie zostaje przyjęte do przedszkola ze względów

    bezpieczeństwa.

6. Po wstępnej kontroli stanu zdrowia dziecka opiekę nad dzieckiem uczęszczającym do przedszkola

    przejmuje upoważniony pracownik przedszkola.

   Opieka nad dzieckiem rozpoczyna się:

    a)     od przejęcia opieki nad dzieckiem od rodziców/upoważnionych opiekunów przy wejściu do

            budynku,

    b)     wytarcie butów na specjalnej macie znajdującej się przy wejściu do budynku,

    c)     umycia rąk preparatem dezynfekującym pod nadzorem osoby z pracowników przedszkola,

    d)    udania się do szatni celem przebrania się,

    e)     ponownej dezynfekcji rąk przez dziecko i pracownika przedszkola,

    f)     doprowadzenia do sali grupy przedszkolnej.

7. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych    

    sugerujących chorobę zakaźną. Dzieci chore i z podwyższoną temperaturą nie będą odbierane od

    rodzica/ opiekuna.

9. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają zachować

    dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców

    wynoszący min. 2 m.

10. Surowo zabroniony jest osobisty kontakt z osobami trzecimi dzieci uczęszczających do

     przedszkola.

11. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe.

12. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno

      przyprowadzać dziecka do przedszkola.

13. Dzieci pozostające pod opieką przedszkola korzystają z: pomieszczeń, sprzętu, zabawek 

     i pomocy dydaktycznych.

14. Przynoszone do przedszkola zestawy ubrań zastępczych powinny być szczelnie opakowane.

15. Przedszkole winno być niezwłocznie informowana przez rodziców o niedyspozycjach

      zdrowotnych dziecka.

16. Nie dopuszcza się podawania jakichkolwiek leków dzieciom uczęszczającym do przedszkola na prośbę rodziców.

§ 4

Zasady odbierania dziecka z przedszkola

1. Odbieranie dzieci z przedszkola będzie możliwe w godzinach: 15:00-16:30. Przed godz. 15:00

    drzwi  do przedszkola będą zamknięte (bez żadnych odstępstw).

2. Osoby odbierające dziecko muszą mieć założoną maseczkę i rękawice.                 

3. W godzinach od 15:00-17:00 osoba wyznaczona z pracowników będzie odpowiedzialna za

    przekazanie dziecka w ręce osoby odbierającej w strefie wejścia do budynku.

4. Ubrania dzieci, w których dziecko uczęszcza do przedszkola powinny być codziennie przez

    rodziców prane.

5. Należy codziennie  zabrać z szatni wszystkie rzeczy dziecka, ponieważ będzie przeprowadzana dezynfekcja pomieszczeń i szatni.

§ 5

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 1. Przed wejściem do budynku przedszkola:
 1. zamieszcza się informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe wchodzące do budynku,
 2. umożliwia skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk,
 3. egzekwuje obowiązek dezynfekcji rąk przez dzieci, rodziców/opiekunów prawnych i osoby trzecie,
 4. egzekwuje obowiązek zakrywania ust i nosa.Przedszkole umożliwia regularność mycia rąk wodą i mydłem oraz dopilnowuje, aby robiły to dzieci, szczególności po:
 • przyjściu do przedszkola,
 • przed jedzeniem,
 • po skorzystaniu z toalety,
 • po powrocie z ogrodu przedszkolnego.
 1. Przedszkole wprowadza stały monitoring codziennych prac porządkowych  ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych w tym szczególności: poręczy, klamek, powierzchni płaskich, parapetów, blatów, półek, powierzchni stolików, krzeseł, włączników, klawiatury komputera, powierzchni sprzętu  i pomocy dydaktycznych.              

W celu prawidłowego wykonania prac porządkowych starszy referent  sporządza harmonogram

i wydaje indywidualne polecenia.

 1. Czynności dezynfekujących w pomieszczeniach wykonywane są : wg zaleceń producenta,w trakcie nieobecności dzieci w pomieszczeniu z uwzględnieniem obowiązku wywietrzenia pomieszczenia przed wejściem do niego dzieci i ich opiekunów tak, by nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji,
 2. w trakcie nieobecności dzieci i opiekunów w bezpośrednim sąsiedztwie ogrodu przedszkolnego.
 3. Pracownicy przedszkola sprawujący opiekę nad dziećmi i pozostali pracownicy są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony indywidualnej, do których zalicza się:
 • jednorazowe rękawiczki,
 • maseczki na usta i nos,
 • przyłbice
 • fartuchy z długim rękawem używane w trakcie konieczności sprawowania indywidualnej opieki na dzieckiem umieszczonym w izolatorium.
 1. W ramach edukacji związanej z właściwym wykonywanie zabiegów mycia rąk w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych umieszcza się instrukcje mycia i dezynfekcji rąk.
 2. Toalety i umywalnie dezynfekowane są na bieżąco.
 3. W obszarze magazynu żywnościowego, kuchni obowiązują wytyczne dotyczące GHP, GMP i systemu jakości HACCP.
 4. Podczas zamawiania produktów spożywczych należy:
 • zwrócić uwagę by były szczelnie opakowane - co umożliwi ich zewnętrzną dezynfekcję,
 • zamawiać produkty spożywcze we właściwych terminach przydatności do spożycia,
 • produkty spożywcze powinny w miarę możliwości posiadać oznaczenie partii towaru, normy, certyfikaty jakościowe opakowań i produktów.
 1. Kontakt z dostawcami usług w tym szczególności żywności wymaga:
 • wyznaczenia oddzielnego wejścia dla dostaw i strefy przejęcia dostawy,
 • stosowania środków ochrony indywidualnej w trakcie procesu dostawy,
 • monitorowania stanu zdrowia dostawcy,
 • przejmowania opakowań bez uszkodzeń,
 • przyjmowania produktów z zachowaniem łańcucha chłodniczego,
 • przejmowania dokumentacji w opakowaniu (koszulka) co pozwala na odczyt i defekację,
 • zgłaszania wszelkich nieprawidłowości niezwłocznie Dyrektorowi przedszkola.

§ 6

Organizacja wyżywienia

1. Przy organizacji żywienia – kuchnia- w przedszkolu, obok warunków higienicznych wymaganych   

    przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo

    wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego

    pracowników - środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i

    sprzętów.

2. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk

    pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

3. Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych, czyszczenie

    blatów stołów i poręczy krzeseł.

4. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze  minimum 60°C lub je wyparzać.

§ 7

Tryb postępowania w przypadku stwierdzonego zagrożenia

 1. Na podstawie wyrażonej w oświadczeniu rodziców dzieci (Załącznik nr 1 do Procedury) zgody dokonywana jest przez pracowników przedszkola kontrola temperatury dziecka i sprawdzenie poprzez obserwację jego stanu dyspozycji zdrowotnej.
 2. Jeżeli wynik kontroli zdrowia dziecka w ocenie pracownika (np.: podwyższona/wysoka temperatura powyżej +37,0°, duszności, kichanie, kaszel itp.) zostaje:
 • podczas przyjęcia dziecka do placówki uniemożliwione jego przyjęcie do placówki, a następnie o decyzji odmownej informuje się Dyrektora przedszkola i odnotowuje się ten fakt w notatce służbowej,
 • podczas pobytu dziecka w przedszkolu fakt niedyspozycji zdrowotnej dziecka zgłasza nauczyciel Dyrektorowi przedszkola, który wydaje decyzję w sprawie umieszczenia dziecka w izolatorium pod opieką znanego dziecku pracownika przedszkola . Po umieszczeniu dziecka w izolatorium o fakcie niedyspozycji zdrowotnej dziecka informowani są niezwłocznie jego rodzice/opiekunowie prawni, a w razie konieczności służby ratownicze, powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna oraz organ prowadzący przedszkole.

3. Dyrektor zawiesza możliwość uczęszczania dziecka do przedszkola do czasu wyzdrowienia z jednoczesnym dostarczeniem zaświadczenia od lekarza prowadzącego kiedy:

 • nastąpiła odmowa przyjęcia dziecka do przedszkola w momencie wstępnej kontroli podczas przejmowania opieki nad dzieckiem;
 • umieszczenia dziecka w izolatorium, wezwania rodziców i służb medycznych w celu wykonania diagnostyki medycznej/leczenia,
 • poinformowania przedszkola przez rodziców o nałożonej przez organy sanitarno-epidemiologiczne w rodzinie, miejscu pracy rodziców decyzji o: nadzorze epidemiologicznym, kwarantannie czy rozpoczętej procedurze diagnostycznej w celu stwierdzenia/wykluczenia zachorowania na Covid-19 lub na inną zakaźną chorobę.

5. Dyrektor w momencie stwierdzenia u jednego z dzieci z grupy zagrożenia epidemiologicznego:

 • zawiesza funkcjonowanie grupy przedszkolnej lub przedszkola,
 • zgłasza stwierdzone zagrożenie służbom sanitarno-epidemiologicznym,
 • zgłasza stwierdzone zagrożenie organowi prowadzącemu przedszkole,
 • ustala w postępowaniu wewnętrznym identyfikując możliwy krąg oddziaływania zakażeń,
 • rozpoczyna proces kompleksowej dezynfekcji pomieszczeń przedszkola,
 • poddaje się innym decyzjom organu sanitarno-epidemiologicznego, organu prowadzącego przedszkole i przekazuje te decyzje rodzicom i pracownikom przedszkola.

6. Dyrektor w momencie stwierdzenia zagrożenia epidemiologicznego u pracownika, zleceniobiorcy lub dostawcy usług:

 • przeprowadza wewnętrzne postepowanie wyjaśniające identyfikując możliwy krąg możliwych zakażeń,
 • informuje niezwłocznie organy sanitarno-epidemiologiczne,
 • informuje niezwłocznie pracowników, zleceniobiorców, stażystów i dostawców usług o stwierdzonym zagrożeniu informując o fakcie zgłoszenia sprawy do organów sanitarno-epidemiologicznym,
 • zawiesza działalność komórki organizacyjnej lub całej przedszkola.

7. Po powzięciu informacji, że dziecko uczęszczające do placówki lub członek jego najbliższej rodziny zostali: objęcie nadzorem epidemiologicznym, poddani kwarantannie, poddani procesowi diagnostyki medycznej czy leczenia zawiesza w obowiązkach pracowników mających kontakt z dzieckiem i wydaje inne zalecenia wydane przez organy sanitarno-epidemiologiczne w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę.

8. W celu ochrony danych osobowych, praw publicznych i godności osób w stosunku do których może być podejrzenie lub potwierdzenie zachorowania na Covid-19 lub inną chorobę zakaźną Dyrektor przedszkola anonimizuje dane osobowe z wyjątkiem realizacji obowiązku prawnego przekazania informacji właściwym organom państwowym, o którym mowa jest w art. 6 i art. 9 RODO.

§ 8

Stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej

 1. Dyrektor przedszkola zabezpiecza odpowiednią ilość i jakość środków ochrony indywidualnej dla potrzeb dzieci, pracowników przedszkola.
 2. Pracownicy przedszkola  przejmujący opiekę nad dzieckiem od rodziców/upoważnionych opiekunów zobowiązani są zachować dystans min. 2 m i nosić maseczki ochronne oraz rękawice.
 3. Pracownik zdejmuje maseczkę po przebraniu dziecka w szatni, po dezynfekcji rąk swoich  i dziecka, a przed wejściem do sali grupy.
 4. Nauczyciele i pracownicy obsługi podejmujący pracę w grupie przedszkolnej  nie są zobowiązani do noszenia maseczek i innych środków ochrony indywidualnej.
 5. Pracownicy przedszkola przekazujący dziecko rodzicom/prawnym opiekunom zobowiązani są zachować dystans min. 2 m i nosić w tym momencie maseczki ochronne.
 6. Pracownik sprawujący indywidualną opiekę nad dzieckiem przebywającym w izolatorium zobowiązany jest do zabezpieczenia się w dostępne w placówce środki ochrony indywidualnej.

§ 9

Dodatkowe obowiązki nauczycieli

 1. Nauczyciel, w trakcie wykonywania obowiązków służbowych powinien w szczególności:
 • wyjaśnij dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone i odnotować ten w dokumentacji,
 • nie organizuje wyjść poza teren przedszkola i wycieczek,
 • usuwa z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np.: pluszowe zabawki,
 • jeżeli do zajęć wykorzystujesz przybory sportowe,  np.: piłki, skakanki, obręcze, systematycznie je dezynfekuje,
 • wietrzy salę, w której organizuje zajęcia, co najmniej raz na godzinę,
 • zwraca uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu,
 • zorganizuje pokaz właściwego mycia rąk i ich dezynfekcji. Przypomina i daje przykład,
 • unika (jeżeli to możliwe) organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu np.: dzieci podczas posiłków rozsadzić w większej odległości  od siebie.

3. Zgłaszanie bezpośrednio dyrektorowi przedszkola wszelkich możliwych zagrożeń dla życia                i zdrowia w tym o stanie niedyspozycji zdrowotnej: pracowników, dzieci, rodziców / upoważnionych przez rodziców opiekunów i osób trzecich z zachowaniem szczególnych zasad ochrony danych osobowych.

4. Podczas pracy w grupie przedszkolnej opiekunowie powinni względem siebie  i względem dzieci w miarę możliwości powinni przebywać w oddaleniu 1,5 m.

§ 10

Obowiązki rodziców

 1. Rodzice przyprowadzają do przedszkola dzieci tylko zdrowe.
 2. Przyprowadzający dziecko rodzic/opiekun musi być zdrowy.
 3. Rodzice są zobowiązani pozostawić dziecko w domu jeżeli w rodzinie lub wśród osób, z którymi dziecko miało kontakt wykryto podejrzenie lub potwierdzono zachorowanie na Covid-19 lub inną chorobę zakaźną.
 4. Przed wyjściem dziecka z domu do przedszkola/oddziału przedszkolnego rodzic powinien dokonać pomiaru temperatury ciała dziecka.
 5. Przed wyjściem z domu rodzicie i dzieci od 4 roku w przestrzeni publicznej zakładają maseczki.
 6. Przestrzeń parkingu placówki należy traktować jako przestrzeń publiczną co powoduje konieczność noszenia maseczki i zachowanie oddalenia min. 2 m.
 7. W celu ograniczenia ilości osób przebywających na terenie placówki dziecko do przedszkola  przyprowadzane jest przez jednego rodzica/opiekuna.
 8. Dziecko przyprowadzane jest do wyznaczonej przez Dyrektora przedszkola strefy  z zachowaniem bezpiecznej odległości 2 metrów od innych rodziców przyprowadzających dzieci do placówki. W strefie tej opiekę nad dziećmi przejmują pracownicy przedszkola.
 9. Rodzice dzieci przyprowadzający dzieci do przedszkola przestrzegają obowiązku poruszania się w oznakowanych strefach z zastrzeżeniem, że kierunek wejścia  jest jednocześnie kierunkiem wyjścia ze strefy przekazania opieki nad dzieckiem.
 10. Rodzice zobowiązani są do osobistego przyprowadzenia i odbioru dziecka z placówki;
 11. W sytuacjach nadzwyczajnych dyrektor przedszkola dopuszcza możliwość pisemnego upoważnienia innej niż rodzice pełnoletniej osoby do przyprowadzenia i odbioru dziecka z przedszkola
 12. Rodzice lub upoważniony opiekun zobowiązani są do osobistego stawiennictwa w przedszkolu w celu przejęcia opieki nad dzieckiem w sytuacji złego samopoczucia dziecka i konieczności poddana dziecka diagnostyce medycznej.
 13. Rodzice zobowiązani są do niezwłocznego informowania przedszkola o potwierdzonych dolegliwościach chorobowych dziecka i najbliższych członków rodziny związanych z chorobami zakaźnymi w tym szczególności Covid-19, a przede wszystkim takich decyzji służb jak: poddanie członków rodziny nadzorowi epidemiologicznemu, kwarantannie, działaniach diagnostycznych związanych z wykonaniem testów  na obecność Covid-19.
 14. W celu ochrony danych osobowych, praw i godności dzieci, rodziców i innych osób fizycznych zgłoszenie dokonywane jest bezpośrednio Dyrektorowi przedszkola, a w przypadku braku kontaktu do sekretariatu przedszkola.
 15. Przez czas oczekiwania na:
 • zakończenie nadzoru epidemicznego,
 • zakończenie kwarantanny,
 • zakończenia leczenia i diagnostyki medycznej w tym oczekiwania na wynik testu na Covid-19 dziecko pozostaje pod opieką rodziców w miejscu zamieszkania. 

                                                                                                             Dyrektor MP32

                                                                                                Małgorzata Brzoska

 

Załącznik nr 1

 do Procedura organizacji i bezpiecznego funkcjonowania przedszkola

 dla dzieci  wraz z wytycznymi  w sytuacji funkcjonującego

stanu epidemicznego związanego z COVID-19”

Katowice , ………2020 r.

 

 

…………………………………………

 

…………………………………………

 

…………………………………………

 (dane, adres i kontakt telefoniczny i mailowy do rodziców)

 

                                                                                   Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 32

                                                                                   Małgorzata Brzoska

                                                                                   Adres: Katowice ul. Szopienicka 29

 

OŚWIADCZENIE

(rodzica/prawnego opiekuna o gotowości posłania dziecka do przedszkola

w okresie epidemicznym związanym z wirusem Covid-19)

 

Mając na uwadze wprowadzony w Polsce stan epidemiczny związany z wirusem Covid-19 i powstałe ograniczenia w działalności przedszkola informuję(my), że zapoznałem(am/liśmy) się z Procedurą organizacji i bezpiecznego funkcjonowania przedszkola dla dzieci  wraz z wytycznymi  w sytuacji funkcjonującego stanu epidemicznego związanego z COVID-19” i świadomie deklaruję(my) gotowość posłania mojego( naszego) dziecka do przedszkola w oznaczonym przez przedszkole terminie.

 

Dla bezpiecznej realizacji zadań Przedszkola, niezbędne jest złożenie (poprzez zaznaczenie krzyżykiem w kratce i podpis na ostatniej stronie) poniższych oświadczeń:

Informuję, że jestem pracownikiem systemu ochrony zdrowia/ służb mundurowych / handlu / przedsiębiorstwa produkcyjnego realizującego zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19.

Oświadczam, że w związku z ubieganiem się o przyjęcie do przedszkola mojego syna/córki ……………………………………………………………, ani moje dziecko ani żaden z domowników nie wykazuje oznak choroby, nie jest objęty kwarantanną / nadzorem sanitarnym, nie podlega hospitalizacji z powodu COVID19, ani nie jest mi wiadome aby którakolwiek z tych osób miała kontakt z osobą objętą kwarantanną/nadzorem sanitarnym/bądź hospitalizowaną z powodu COVID 19.

Oświadczam, że niezwłocznie odbiorę dziecko z przedszkola, po  powiadomieniu mnie o występowaniu u niego objawów chorobowych.

Oświadczam, że niezwłocznie odbiorę dziecko z przedszkola, po powiadomieniu mnie o wystąpieniu w placówce zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa COVID 19.

Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że dziecko nie zostanie przyjęte  do przedszkola,  jeżeli jego temperatura, zmierzona przy wejściu będzie wyższa od tej określonej w procedurze bezpieczeństwa przedszkola

Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że dziecko nie zostanie przyjęte  do przedszkola, jeżeli w danym dniu liczba dzieci przebywających w przedszkolu, przekroczy limity określone w wytycznych GIS.

Powziąłem informacje, że ze względów bezpieczeństwa nie zostanę wpuszczony na teren przedszkola. Dziecko będzie odbierane przy wejściu, przez pracownika przedszkola.

Wyrażam zgodę na każdorazowy pomiar temperatury mojego dziecka przed przyjęciem  go do przedszkola.

Oświadczam, że jestem świadomy  potencjalnego zagrożenia zakażeniem dziecka wirusem COVID 19 na terenie przedszkola.

Oświadczam, że zostałem poinformowany o możliwości wyłączenia funkcjonowania przedszkola w przypadku zaistnienia zagrożenia wynikającego z możliwości rozprzestrzeniania się wirusa COVID 19 w placówce.

Zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia placówki o każdej zmianie dot. treści powyższych oświadczeń.

Oświadczam, że znane mi są zapisy art. 233 § 1 Kodeksu karnego (Dz. U. 2018 poz. 1600), mówiące o tym, iż składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

 

 

 

 

Katowice, dnia .......................                                          ……………………………    ………………………………

                                                                                                                    (podpisy rodziców)

 

Aktualności

Kontakt

 • Miejskie Przedszkole nr 32 w Katowicach
  Miejskie Przedszkole nr 32 w Katowicach, ul. Szopienicka 29
 • (32) 251-58-74; 797447200; 797447300;

Galeria zdjęć