Nawigacja

PROCEDURA PRZYJMOWANIA SKARG I WNIOSKÓW PROCEDURA KONTAKTÓW Z RODZICAMI PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECI NIEZBĘDNIK DLA RODZICA NA POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO Regulamin bezpieczeństwa KARTA ZGŁOSZENIA na dyżur wakacyjny PROCEDURA COVID- 19

Kącik dyrektora

Regulamin bezpieczeństwa

Regulamin bezpieczeństwa Przedszkola nr 32 w Katowicach

Opracowany na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

   Rozdział I       

Przepisy Ogólne

§ 1

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o „dyrektorze” rozumie się przez to dyrektora przedszkola

§ 2

Dyrektor zapewnia dzieciom i pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu i poza jego terenem

§ 3

 1. Po przerwie wakacyjnej dyrektor wraz z powołaną komisją dokonuje kontroli budynku i ogrodu przedszkolnego pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania  z placówki.
 2. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który podpisują osoby biorące w niej udział. Kopię protokołu dyrektor przekazuje organowi prowadzącemu.

§ 4

Tygodniowy rozkład zajęć wychowawczo- dydaktycznych dzieci powinien uwzględniać:

 • różnorodność form i metod pracy
 • różnicowanie zajęć w każdym dniu
 • nie łączenie w kilkugodzinne bloki zajęć z tego samego zagadnienia
 • przestrzeganie czasu organizacji zajęć w poszczególnych grupach wiekowych

  § 5

 1. Plan ewakuacji przedszkola umieszcza się na tablicy ogłoszeń dla personelu
 2. Drogi ewakuacyjne oznacza się w sposób wyraźny i trwały.

§ 6

 1. Prace remontowe, naprawcze i instalacyjne w pomieszczeniach przedszkola przeprowadza się pod nieobecność w tych pomieszczeniach osób.
 2. Zajęcia poza pomieszczeniami przedszkola nie mogą odbywać się w tych miejscach, w których prowadzone są prace wymienione w ust.1

 § 7

 1. Teren przedszkola jest ogrodzony.
 2. Na terenie przedszkola zapewnia się:
 • właściwe oświetlenie
 • równą nawierzchnię dróg, przejść , ogrodu,
 • instalacje do odprowadzania ścieków i wody deszczowej
 1. Otwory kanalizacyjne i studzienki na terenie przedszkola zabezpieczone są pokrywami i kratami
 2. Szlak komunikacyjny wychodzący poza teren przedszkola skierowany jest na plac zabaw wspólnoty mieszkaniowej
 3. W czasie opadów śniegu przejścia  na terenie przedszkola oczyszcza się ze śniegu i lodu oraz posypuje piaskiem.

§ 8

Urządzenia higieniczno- sanitarne są utrzymywane w czystości i sprawne technicznie. Środki czystości są przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci.

§ 9

 1. Pomieszczenia przedszkolne są właściwie oświetlone, ogrzewane i wentylowane.
 2. Sprzęt z którego korzysta personel obsługowy jest zgodny z wymaganiami ergonomii. stoliki i krzesła są dostosowane do wzrostu dzieci.
 3. Sprzęt i wyposażenie posiadają odpowiednie atesty lub certyfikaty.

§ 10

 1. Kuchnię utrzymuje się w czystości  i wyposażona jest w sprzęt sprawny technicznie i bezpieczny.
 2. Gorące posiłki podawane są dzieciom w salach. Dzieci mają dostęp do napojów  w ciągu całego dnia.

§ 11

Przedszkole jest podłączone do ogólno- miejskiej sieci wodociągowej, z wodą zdatną do picia.

§ 12

Sala zajęć wietrzy się podczas pobytu dzieci w ogrodzie ,  a w razie potrzeby także podczas zajęć.

§ 13

Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru upoważnionej do tego osoby.

§ 14

Nie dotyczy.

§ 15

Pomieszczenia, do których jest wzbroniony dostęp osobom nieuprawnionym są odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed  swobodnym do nich  dostępem.

§ 16

Nie dotyczy

§ 17

 1. W salach, w których odbywają się zajęcia zapewnia się temperaturę co najmniej 180 C.
 2. Jeżeli nie jest możliwe zapewnienie temperatury, o której mowa w ustępie 1 dyrektor może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, powiadamiając o tym organ prowadzący.

§ 18

     Dyrektor za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia na czas oznaczony:

 • jeżeli temperatura zewnętrzna mierzone jest o godzinie 2100 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -150c lub jest niższa
 • jeżeli nastąpiły na terenie przedszkola zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu dzieci

§ 19

 1. Jeżeli sale, w których mają być prowadzone zajęcia lub stan znajdującego się w nich wyposażenia zagraża bezpieczeństwu, nauczyciel nie może rozpocząć zajęć.
 2. Jeżeli zagrożenie bezpieczeństwa pojawi się w czasie zajęć, nauczyciel niezwłocznie je przerywa i wyprowadza dzieci z sali.

§ 20

We wszystkich salach, w kuchni i w pomieszczeniu robotnika gospodarczego znajdują się apteczki wyposażone w środki niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy.

§ 21

Wszyscy nauczyciele w przedszkolu podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Dyrektor przedszkola organizuje okresowe szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich pracowników.

§ 22

Nie dotyczy.

Rozdział II

Warsztaty, laboratoria, pracownie oraz stanowiska praktycznej nauki zawodu

Nie dotyczy

Rozdział III

Wychowanie fizyczne, sport i turystyka

§ 30

Nie dotyczy

§ 31

 1. Stopień trudności i intensywności ćwiczeń dostosowuje się do wieku dzieci i ich sprawności fizycznej.
 2. Dziecko skarżące się na dolegliwości zdrowotne nie bierze udziału w zajęciach ruchowych, o czym należy poinformować rodziców (prawnych opiekunów).
 3. Ćwiczenia i zabawy ruchowe prowadzone są z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo dzieci.
 4. Bramki i kosze do gry oraz inne urządzenia, których przemieszczanie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia dzieci są mocowane na stałe.
 5. Stan techniczny urządzeń i sprzętu gimnastycznego sprawdza się przed każdymi zajęciami.
 6. Nauczyciele zapoznają dzieci z zasadami bezpiecznego wykonywania ćwiczeń oraz uczestniczenia w grach i zabawach.

§ 32

Przy organizacji imprez i wycieczek poza teren przedszkola powinien być zapewniony 1 opiekun na 10 dzieci.

§ 33

 1. Opiekun wycieczki sprawdza stan liczbowy dzieci przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, przejazdu, zwiedzania oraz po przybyciu do punktu docelowego. Nauczyciele zabierają ze sobą listę imienną uczestników.
 2. Niedopuszczalne jest realizowanie wycieczek podczas burzy, śnieżycy, gołoledzi.

§ 33

Nie dotyczy

§ 34

Nie dotyczy

§ 35

Nie dotyczy

§ 36

Nie dotyczy

§37

Nie dotyczy

§ 38

Nie dotyczy

§ 39

Nie dotyczy

Rozdział IV

Wypadki osób pozostających pod opieką przedszkola

§ 40

Pracownik przedszkola, który pierwszy zauważył wypadek niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, zawiadamia dyrektora, następnie sprowadza fachową pomoc medyczną,  a w miarę możliwości  udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy.

§ 41

 1. O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie:
 • rodziców( prawnych opiekunów) poszkodowanego;
 • organ prowadzący przedszkole;
 • pracownika służby BHP;
 • społecznego inspektora pracy;
 • radę rodziców.
 1. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty.
 2. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia zawiadamia się niezwłocznie inspektora sanitarnego.
 3. Zawiadomień, o których mowa w ust. 1-3 dokonuje dyrektor, bądź upoważniony  przez niego pracownik przedszkola.

§ 42

 1. Do czasu rozpoczęcia pracy przez zespół powypadkowy, zwany dalej „zespołem” dyrektor zabezpiecza miejsce wypadku wykluczając dopuszczenie osób niepowołanych.
 2. Czynności związane z zabezpieczeniem miejsca wypadku wykonuje dyrektor lub inny upoważniony pracownik przedszkola.

§ 43

 1. Członków zespołu powołuje dyrektor.
 2. Zespół przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację powypadkową w tym protokół powypadkowy.
 3. Wzór protokołu – załącznik nr 1 do regulaminu.
 4. W skład zespołu wchodzą: Pracownik służby bhp oraz społeczny inspektor pracy.
 5. Jeżeli z jakichkolwiek powodów nie jest możliwy  udział w pracach zespołu  jednej z osób, o której mowa w ust.3, dyrektor powołuje w jej miejsce innego pracownika przedszkola przeszkolonego w zakresie bhp.
 6. Jeżeli w składzie zespołu nie może  uczestniczyć  ani pracownik służby bhp, ani społeczny inspektor pracy w skład zespołu wchodzą: dyrektor oraz pracownik przedszkola przeszkolony w zakresie bhp.
 7. W składzie zespołu może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego, kuratora oświaty lub rady rodziców.
 8. Przewodniczącym zespołu jest pracownik służby bhp, a jeżeli nie ma go w składzie zespołu – społeczny inspektor pracy. Jeżeli w zespole nie mogą uczestniczyć wymienione osoby, przewodniczącego zespołu wyznacza dyrektor spośród pracowników  przedszkola.
 9. W sprawach spornych, członek zespołu, który nie zgadza się ze stanowiskiem przewodniczącego może złożyć zdanie odrębne, które odnotowuje się w protokole powypadkowym.

§ 44

Przewodniczący zespołu poucza poszkodowanego lub reprezentujące go osoby o przysługujących im prawach w toku postępowania powypadkowego

§ 45

 1. Z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania powypadkowego zaznajamia się:
 • poszkodowanego pełnoletniego
 • rodziców (opiekunów) poszkodowanego małoletniego.
 1. Jeżeli poszkodowany pełnoletni zmarł lub nie pozwala mu na to stan zdrowia, z materiałami postępowania powypadkowego zaznajamia się rodziców (opiekunów)

§ 46

 1. Protokół powypadkowy doręcza się osobom uprawnionym do zaznajamiania z materiałami postępowania powypadkowego.
 2. Jeden egzemplarz protokołu powypadkowego pozostaje w przedszkolu.
 3. Organowi prowadzącemu i kuratorowi oświaty protokół powypadkowy doręcza się na ich wniosek.

¦§ 47

Protokół powypadkowy podpisują: członkowie zespołu oraz dyrektor

§ 48

 1. W ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu powypadkowego osoby, o których mowa w § 46 ust.1 mogą złożyć zastrzeżenia do ustaleń protokołu.
 2. Zastrzeżenia składa się ustnie lub pisemnie przewodniczącemu zespołu.
 3. Zastrzeżenia rozpatruje organ prowadzący.
 4. Zastrzeżenia mogą dotyczyć w szczególności:
 • niewykorzystania wszystkich środków dowodowych niezbędnych dla ustalenia stanu faktycznego,
 • sprzeczności istotnych ustaleń protokołu z zebranym materiałem dowodowym

§ 49

Po rozpatrzeniu zastrzeżeń organ prowadzący przedszkole może:

 • zlecić dotychczasowemu zespołowi wyjaśnienie ustaleń protokołu lub przeprowadzenie określonych czynności dowodowych,
 • powołać nowy zespół celem ponownego przeprowadzenia postępowania powypadkowego

§ 50

Rejestr wypadków prowadzi dyrektor.

Wzór rejestru wypadków jest określony w załączniku nr 2 do regulaminu

§ 51

Dyrektor omawia z pracownikami przedszkola okoliczności i przyczyny wypadków oraz ustala środki niezbędne do zapobieżenia im.

§ 52

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednia przepisy dotyczące ustalania okoliczności i przyczyn wypadkówprzy pracy.

 

Rozdział V

Przepisy końcowe

 § 53

Nie dotyczy

 § 54

Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Aktualności

Kontakt

 • Miejskie Przedszkole nr 32 w Katowicach
  Miejskie Przedszkole nr 32 w Katowicach, ul. Szopienicka 29
 • (32) 251-58-74; 797447200; 797447300;

Galeria zdjęć