Nawigacja

PROCEDURA PRZYJMOWANIA SKARG I WNIOSKÓW PROCEDURA KONTAKTÓW Z RODZICAMI PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECI NIEZBĘDNIK DLA RODZICA NA POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO Regulamin bezpieczeństwa KARTA ZGŁOSZENIA na dyżur wakacyjny PROCEDURA COVID- 19

Kącik dyrektora

PROCEDURA KONTAKTÓW Z RODZICAMI

 

Procedura kontaktów z rodzicami obowiązująca

w Miejskim Przedszkolu nr 32

1.  Niniejsza procedura ma na celu ułatwienie wzajemnych kontaktów nauczycieli z rodzicami/opiekunami oraz uwzględnienia ich w działalności wychowawczej przedszkola zawartej w statucie.

2.  Kontakty rodziców/opiekunów z nauczycielami przebiegają według ustalonego i podanego na początku roku szkolnego harmonogramu, uwzględniającego:

·  zebrania z rodzicami

·  dni otwarte w przedszkolu

3.   Rodzice/opiekunowie mają możliwość kontaktów dodatkowych, poza ustalonym harmonogramem, w miarę potrzeb wynikających z aktualnych sytuacji, ale powinny one odbywać się po uprzednim ustaleniu z nauczycielem terminu i miejsca takiego spotkania.

4.   Miejscem kontaktów nauczycieli z rodzicami może być jedynie przedszkole. Nauczyciele przeprowadzają rozmowy z rodzicami tylko w danym pomieszczeniu, a nie na korytarzu.

5.   W sytuacjach uzasadnionych wychowawczo nauczyciel organizuje spotkanie indywidualne z rodzicami/opiekunami w uzgodnionym miejscu i terminie, poza ustalonym harmonogramem.

6.    Kontakty mogą mieć charakter osobisty, nauczyciele udzielają też telefonicznych informacji o dzieciach.

7.    Obecność rodziców/opiekunów na zebraniach ogólnych potwierdzana jest ich podpisem na zbiorczej liście obecności dla danej grupy.

8.    Nie dopuszcza się rozmów nauczycieli z rodzicami/opiekunami i udzielania informacji o dziecku w czasie trwania zajęć.

9.    Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące pracy przedszkola kierowane są przez rodziców/opiekunów kolejno do:

· nauczyciela,

· dyrektora przedszkola,

· rady pedagogicznej,

· organu nadzorującego przedszkole.

10.  Rodzice/opiekunowie wspólnie z nauczycielami przestrzegają przyjętą procedurę w trosce o poprawność kontaktów, ich rzetelność i zadowalający poziom współpracy przedszkola z rodzicami.

Aktualności

Kontakt

  • Miejskie Przedszkole nr 32 w Katowicach
    Miejskie Przedszkole nr 32 w Katowicach, ul. Szopienicka 29
  • (32) 251-58-74; 797447200; 797447300;

Galeria zdjęć