• STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

    •  Załącznik nr 1 do

     Zarządzenia Nr 14 / 2023-2024

     Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 32 w Katowicach

     z  dnia 15.02.2024 r.


     STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

     Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz innych ustaw ( Dz. U. 2023, poz.1606)

     Standard 1. POLITYKA

     Miejskie Przedszkole nr 32 w Katowicach, zwane dalej Przedszkolem ustanowiło

     i wprowadziło w życie Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem

     1. Polityka dotyczy całego personelu (pracowników, współpracowników, stażystów i  wolontariuszy    

         – na wszystkich szczeblach organizacji).
     2. Za jej wdrażanie i nadzorowanie odpowiada dyrektor przedszkola.  ​
     3. Wyznaczono osobę odpowiedzialną za monitoring realizacji Polityki. Rola, zadania oraz   

          kwalifikacje tej osoby są jasno określone. ​
     4. Polityka ochrony dzieci jasno i kompleksowo określa: ​

     a) zasady bezpiecznej rekrutacji personelu, ​
     b) sposób reagowania na przypadki podejrzenia, że dziecko doświadcza krzywdzenia i zasady   

          prowadzenia rejestru interwencji​,

     c) zasady bezpiecznych relacji personel-dziecko i dziecko–dziecko,  ​
     d) zasady bezpiecznego korzystania z Internetu i mediów elektronicznych,  ​
     e) zasady ochrony wizerunku i danych osobowych dzieci .
     5. Polityka jest opublikowana na stronie internetowej Przedszkola oraz w jej siedzibie i szeroko  

         promowana wśród całego personelu, rodziców i dzieci, a poszczególne grupy są z nią aktywnie

         zapoznawane poprzez działania edukacyjne i informacyjne w sposób przystępny i zrozumiały​

     Wskaźniki realizacji Standardu I. POLITYKA

     1. Dokument Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem ustanowiony w Przedszkolu,   

         zawierający wszystkie wymagane zapisy.

     2. Oświadczenie o znajomości Polityki i zobowiązaniu do jej przestrzegania zostało podpisane

         przez cały personel, a każda nowozatrudniona osoba jest zobowiązana do zapoznania się

         z obowiązującą Polityką, co potwierdza podpisane oświadczenie.

     3. Wyznaczono osobę odpowiedzialną za monitoring realizacji Polityki, której rola, zadania oraz

          kwalifikacje są jasno określone. W sposób przyjęty w danej instytucji podano do wiadomości

          personelu, dzieci oraz opiekunów, kto jest tą osobą wraz z informacją jak się z nią

         skontaktować.

     4. Tekst Polityki jest dostępny w widocznym miejscu w jej siedzibie. Polityka jest szeroko

         promowana wśród całego personelu,  opiekunów i dzieci poprzez działania informacyjne oraz

         edukacyjne, dostosowane do poszczególnych grup odbiorców, np. opracowana jest wersja Polityki

         w formie zrozumiałej dla dzieci.

     Standard 2. PERSONEL

     Przedszkole monitoruje swoich pracowników w celu zapobiegania krzywdzeniu dzieci

     Standardy podstawowe:

     1. W ramach rekrutacji członków personelu pracujących z dziećmi prowadzona jest ocena

         przygotowania kandydatów do pracy z dziećmi oraz sprawdzane są ich referencje.

     2. Przedszkole uzyskało o każdym członku personelu dane z Rejestru Sprawców Przestępstw na   

        Tle Seksualnym oraz informacje z Krajowego Rejestru Karnego i Rejestrów karalności państw   

        trzecich w zakresie określonych przestępstw (lub odpowiadających im czynów zabronionych w

        przepisach prawa obcego) lub w przypadkach prawem wskazanych oświadczenia o  

        niekaralności.

     3. Określone są zasady bezpiecznych relacji całego personelu Przedszkola z dziećmi, wskazujące,  

         jakie zachowania w Przedszkolu są niedozwolone, a jakie pożądane w kontakcie z dzieckiem.

     4. Przedszkole zapewnia swoim pracownikom podstawową edukację na temat ochrony dzieci   

         przed krzywdzeniem i pomocy dzieciom w sytuacjach zagrożenia, w zakresie:

         a) rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci,

         b) procedur interwencji w przypadku podejrzeń krzywdzenia,

         c) odpowiedzialności prawnej pracowników Przedszkola zobowiązanych do podejmowania

             interwencji,

        d) procedury „Niebieskie Karty”.

     Standardy uzupełniające:

     5. Cały personel Przedszkola pracujący z dziećmi i ich opiekunami jest przygotowany, by

         edukować:

         a) dzieci na temat ochrony przed przemocą i wykorzystywaniem,

         b) opiekunów dzieci na temat wychowania dzieci bez przemocy oraz chronienia ich    

             przed przemocą i wykorzystywaniem.

     6. Personel dysponuje materiałami edukacyjnymi dla dzieci i dla rodziców oraz aktywnie je

         wykorzystuje.

     Wskaźniki realizacji Standardu II. PERSONEL

     1. Zasady bezpiecznej rekrutacji zostały przyjęte w instytucji i są stosowane w odniesieniu do

         każdego stanowiska wymagającego kontaktu z dziećmi.

     2. Zasady bezpiecznych relacji pracowników z dziećmi zostały przyjęte w Przedszkolu i

        udostępnione w postaci cyfrowej lub papierowej.

     3. Plan szkoleniowo-edukacyjny na dany rok został opracowany oraz jest aktywnie wdrażany.

     4. Personel przedszkola posiada wiedzę w zakresie: rozpoznawania czynników ryzyka i

         symptomów krzywdzenia dzieci, prawnych aspektów ochrony dzieci, przemocy

         rówieśniczej, zapewniania bezpieczeństwa dzieciom i podejmowania działań

         profilaktycznych i interwencyjnych.

     5. Przedszkole udostępnia materiały edukacyjne dla dzieci oraz scenariusze zajęć, na podstawie

         których personel może prowadzić warsztaty na temat przeciwdziałania krzywdzeniu  

         i zapewniania bezpieczeństwa dzieci.

     6. Zajęcia edukacyjne dla dzieci w zakresie praw dziecka, ochrony przed przemocą

         i wykorzystywaniem (w tym również w Internecie) zostały wpisane do planu działań

        wychowawczych realizowanego w Przedszkolu.

     7. Przedszkole udostępnia dzieciom materiały edukacyjne (broszury, ulotki, książki) dotyczące ich

         praw, ochrony przed zagrożeniami przemocą i wykorzystywaniem.

     8. Przedszkole zapewnia opiekunom dostęp do danych kontaktowych placówek zapewniających

         pomoc i opiekę w trudnych sytuacjach życiowych oraz do przydatnych informacji dotyczących

         możliwości podnoszenia umiejętności wychowawczych i ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

     Standard 3. PROCEDURY

     W Przedszkolu funkcjonują procedury zgłaszania podejrzenia oraz podejmowania interwencji w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dziecka.

     Standardy podstawowe:

     1. Przedszkole wypracowało procedury, które określają krok po kroku, jakie działanie należy

         podjąć w sytuacji krzywdzenia dziecka lub zagrożenia jego bezpieczeństwa ze strony personelu

         Przedszkola, członków rodziny, rówieśników i osób obcych.

     2. Przedszkole dysponuje danymi kontaktowymi lokalnych instytucji i organizacji, które zajmują   

         się  interwencją i pomocą w sytuacjach krzywdzenia dzieci (policja, sąd rodzinny, centrum    

         interwencji kryzysowej, ośrodek pomocy społecznej, placówki ochrony zdrowia) oraz zapewnia

         do nich dostęp wszystkim pracownikom.

     3. W przedszkolu wyeksponowane są informacje dla dzieci na temat możliwości  

         uzyskania pomocy w trudnej sytuacji, w tym numery bezpłatnych telefonów zaufania

         dla dzieci i młodzieży.

     Wskaźniki realizacji Standardu III. PROCEDURY

     1. Zarówno pracownicy, jak i dzieci wiedzą, do kogo należy skierować informację o podejrzeniu

         krzywdzenia dziecka.

     2. W Przedszkolu opracowano procedurę określającą krok po kroku, jakie działanie należy

         podjąć w sytuacji krzywdzenia dziecka lub zagrożenia jego bezpieczeństwa ze strony

         personelu Przedszkola, członków rodziny, rówieśników i osób trzecich. Procedura

         zawiera też informacje o ofercie wsparcia dostępnej dla poszkodowanego dziecka.

     3. Wszyscy pracownicy mają dostęp do spisu instytucji i organizacji, które zajmują się

         interwencją i pomocą w sytuacjach krzywdzenia dzieci (policja, sąd rodzinny, centrum

         interwencji kryzysowej, ośrodek pomocy społecznej, placówki ochrony zdrowia) wraz z

         danymi kontaktowymi.

     4. W widocznym miejscu w Przedszkolu wyeksponowane są informacje dla dzieci na temat

         możliwości uzyskania pomocy w trudnej sytuacji, w tym numery bezpłatnych telefonów

         zaufania dla dzieci i młodzieży.

     5. Opracowany jest model zbierania i dokumentowania sygnałów o niepokojących sytuacjach.

     Standard 4. MONITORING

     Przedszkole monitoruje i okresowo weryfikuje zgodność prowadzonych działań z przyjętymi standardami ochrony dzieci.

     Standardy podstawowe:

     1. Przyjęta Polityka ochrony dzieci jest weryfikowana – przynajmniej raz na dwa lata, ze szcze-

        gólnym uwzględnieniem analizy sytuacji związanych z wystąpieniem zagrożenia

        bezpieczeństwa dzieci.

     Standardy uzupełniające:

     1. W ramach weryfikacji Polityki Przedszkole konsultuje się z dziećmi i ich rodzicami/opiekunami.

     Wskaźniki realizacji Standardu IV. MONITORING

     1. Wewnętrzne sprawozdanie z realizacji Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem w  

         Przedszkolu jest opracowywane co dwa lata przez osobę odpowiedzialną za wdrażanie

         standardów. W sprawozdaniu uwzględnione są głosy personelu, dzieci i ich opiekunów.

     2. Sytuacje związane z zagrożeniem bezpieczeństwa dzieci są poddawane analizie, a

         wnioski  i rekomendacje zawarte są w sprawozdaniu.

     3. Na bazie sprawozdania co dwa lata aktualizowana jest strategia wdrażania standardów

         ochrony dzieci.

 • Galeria zdjęć

   brak danych