• PROCEDURA COVID- 19

    • Zarządzenie Nr 14 / 2020 - 2021

     Dyrektora  Miejskiego Przedszkola nr 32w Katowicach

     z dnia 08.08.2021 r.

     wprowadzające „Procedurę organizacji i bezpiecznego funkcjonowania przedszkola dla dzieci  wraz z wytycznymi  w sytuacji funkcjonującego stanu epidemicznego związanego z COVID-19”

      

     Podstawa prawna : Zarządzenie Nr 14 / 2020 - 2021

     1. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U. z 2020 r. poz.781)
     2. wytyczne epidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 listopada 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567)

     Zarządza się co następuje:

     § 1

     W celu zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa w przedszkolu Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 32 w Katowicach wprowadza w życie „Procedurę organizacji i bezpiecznego funkcjonowania przedszkola dla dzieci  wraz z wytycznymi  w sytuacji funkcjonującego stanu epidemicznego związanego z COVID-19”, która stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

     § 2

     1. Z zarządzeniem zobowiązani są zapoznać się wszyscy pracownicy Przedszkola.     
     2. Zarządzenie udostępnia się wszystkim rodzicom, którzy ubiegają się o przyjęcie dziecka do przedszkola w funkcjonującym stanie epidemicznym.

     § 3

     Traci moc Zarządzenie Nr 18 / 2019 – 2020 Dyrektora  Miejskiego Przedszkola nr 32w Katowicach z dnia 04.05.2020 r. wprowadzające „Procedurę organizacji i bezpiecznego funkcjonowania przedszkola dla dzieci  wraz z wytycznymi  w sytuacji funkcjonującego stanu epidemicznego związanego z COVID-19”

     § 4

     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem publikacji.                                      Dyrektor MP32   Małgorzata Brzoska

      

      

      

      

      

     Załącznik nr 1

     Zarządzenie Nr 14/ 2020 - 2021

     Dyrektora  Miejskiego Przedszkola nr 32 w Katowicach

     z dnia 08.08.2021 r. wprowadzające

     „Procedurę organizacji i bezpiecznego funkcjonowania

     przedszkola dla dzieci  wraz z wytycznymi  w sytuacji

     funkcjonującego stanu epidemicznego związanego z COVID-19”

      

      

     „Procedura organizacji i bezpiecznego funkcjonowania przedszkola

     dla dzieci  wraz z wytycznymi  w sytuacji funkcjonującego

     stanu epidemicznego związanego z COVID-19”

     §1

     Wstęp

     Mając na uwadze konieczność:

     a) zapewnienia właściwych warunków bezpiecznego pobytu w placówce w sytuacji obowiązującego  

         stanu epidemicznego związanego z wirusem Covid-19 wprowadza się do odwołania w placówce  

         zasady, obowiązki obejmujące wszystkie strony organizacji i realizacji procesu opiekuńczego,

     b) ochrony żywotnych interesów dzieci, rodziców i pracowników występujących w procesie

          działalności opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawczej wykonywanych w ważnych celach   

           publicznych,

     c) ochrony danych osobowych i godności wszystkich osób fizycznych mogących być narażonych na

         pozbawienie ich praw,wprowadza się zestaw wewnętrznych norm i zasad regulujących kwestie bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu w trakcie zagrożenia epidemiologicznego związanego z Covid-19.

     §2

     Organizacja opieki dla dzieci w przedszkolu:

     1. Przedszkole w okresie zagrożenia epidemicznego do jego odwołania funkcjonuje od poniedziałku  

        do  piątku w godzinach od 6:00 do 17:00. Dzieci przyprowadzana są do godziny 8:15, a odbierane   

        są do godziny 16:30.    Od 8:15 i od 16:30 przeprowadzana jest dezynfekcja pomieszczeń.

     2. Jedna grupa dzieci  przebywa w wyznaczonej i stałej sali.

     3. Do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele.

     4. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż   

         1,5 m2 na 1 dziecko i każdego opiekuna.

     5. W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie

          uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory

          sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie myć i dezynfekować.

     6. Dziecko nie zabiera ze sobą do przedszkola i z przedszkola żadnych przedmiotów, zabawek,  jedzenia, picia, książek, kocyków itd.(nawet do szatni).

     7. Ze względu na zaistniałą sytuację przedszkole rezygnuje z profilaktyki mycia zębów w

         przedszkolu.

     8. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, , a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

     9. W miarę możliwości organizacyjnych należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi

         stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci.

     9. Nauczyciele powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni   przedszkola, wynoszący min. 1,5 m.

     10. Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się  dziećmi.

     11. Zapewnia się  sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka – kontaktelefoniczny.

     12. Należy uzyskać zgodę rodziców/ prawnych opiekunów dziecka na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

     13. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w    odrębnym pomieszczeniu zapewniając minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie  powiadamia się rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.

     14. Przedszkole zabezpiecza jedno pomieszczenie na izolatorium, w którym może przebywać dziecko

           z podejrzeniem choroby lub chore pod opieką personelu przedszkola do czasu przejęcia opieki

           nad  dzieckiem przez rodziców lub zabrania dziecka przez służby medyczne.

     15. Izolatorium jest również wykorzystane przez pracownika placówki, który otrzymał zalecenie

           izolacji od Dyrektora placówki w oczekiwaniu na przyjazd służb medycznych.

     16. Pomieszczenie izolatorium udostępnia się pod warunkiem przeprowadzenia procesu dezynfekcji.

     17. Korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu na terenie ogrodu przedszkolnego,

           odbywa się przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich .

     18. Ogranicza się do niezbędnego minimum wyjścia poza teren przedszkola.

     19. Harmonogram mycia i dezynfekcji pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia określa Dyrektor

           przedszkola i wydaje w tej mierze odrębne indywidualne poleceniach służbowe.

     20. Niezależnie od harmonogramu mycia i dezynfekcji w placówce zostały udostępnione w każdym

           z pomieszczeń preparaty dezynfekujące do stosowania, których są zobowiązani wszyscy pracownicy przedszkola, dzieci, rodzice dzieci jak i osoby trzecie.

     21. Poruszanie się po terenie przedszkola ograniczonej jest do wyznaczonych stref.

     22. Na terenie przedszkola w tym placu zabaw mogą przebywać tylko dzieci uczęszczające do przedszkola, pracownicy w określonych przez Dyrektora przedszkola godzinach.

     23. W strefie wejściowej/wyjściowej do i z budynku sprawowany jest dyżur wyznaczonych wg harmonogramu pracowników przedszkola.

     24. Przedszkole ogranicza do niezbędnego minimum  przyjmowanie  interesantów zewnętrznych

           w czasie funkcjonowania przedszkola. Istnieje możliwość uzyskania informacji pod numerami   

           telefonów: 32 251 5874 / 797 447 200 / 797 447 300.

      

     § 3

     Zasady oddawania dziecka do przedszkola

     1. Możliwość przyprowadzenia dziecka do przedszkola tylko w godzinach od 6:00 do 8:15.   

         Następnie drzwi do przedszkola zostają zamknięte (bez żadnych odstępstw) - od 8:15   

         przeprowadzana jest dezynfekcja pomieszczeń.

     2. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający dzieci do przedszkola są zobowiązani do zachowania   

         dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich

         rodziców wynoszący min. 1,5 m.

     3. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej przedszkola, z zachowaniem zasady – 1

         rodzic z dzieckiem/ dziećmi w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m ( 4   

         rodziców na holu), rygorystycznie przestrzegając wszelkich środków ostrożności – osłona ust i    

         nosa i  dezynfekcja rąk.

     4. Surowo zabroniony jest osobisty kontakt z osobami trzecimi dzieci uczęszczających do

         przedszkola.

     5. W miejscu wyznaczonym (hol) umieszczony jest płyn dezynfekujący, którym należy zdezynfekować ręce.

     6. Następnie jak najszybciej należy przebrać dziecko w szatni.

     7. Po wstępnej kontroli stanu zdrowia dziecka opiekę nad dzieckiem uczęszczającym do przedszkola

         przejmuje upoważniony pracownik przedszkola.

     8. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych   

         sugerujących chorobę zakaźną. Dzieci chore i z podwyższoną temperaturą nie będą odbierane od

         rodzica/ opiekuna.

     9. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe.

     10. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno

           przyprowadzać dziecka do przedszkola.

     11. Rodzice i osoby przyprowadzające dziecko mają zakaz wchodzenia do innych pomieszczeń

           przedszkolnych niż hol i gabinet dyrektora lub starszego referenta.

     12. Dzieci pozostające pod opieką przedszkola korzystają z: pomieszczeń, sprzętu, zabawek 

          i pomocy dydaktycznych.

     13. Przynoszone do przedszkola zestawy ubrań zastępczych powinny być szczelnie opakowane.

     14. Przedszkole winno być niezwłocznie informowana przez rodziców o niedyspozycjach

           zdrowotnych dziecka.

     15. Nie dopuszcza się podawania jakichkolwiek leków dzieciom uczęszczającym do przedszkola na

           prośbę rodziców.

      

     § 4

     Zasady odbierania dziecka z przedszkola

     1. Odbieranie dzieci z przedszkola będzie możliwe w godzinach: 14:00-16:30. Przed godz. 14:00

         drzwi  do przedszkola będą zamknięte (bez żadnych odstępstw).

     2. Osoby odbierające dziecko muszą mieć założoną maseczkę i zdezynfekować ręce.                 

     3. W godzinach od 14:15-16:30 osoba wyznaczona z pracowników będzie odpowiedzialna za

         przekazanie dziecka w ręce osoby odbierającej w strefie wspólnej przedszkola.

     4. Rodzice i opiekunowie odbierający dzieci z przedszkola są zobowiązani do zachowania dystansu

         społecznego w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców

         wynoszący min. 1,5 m.

     3. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej przedszkola, z zachowaniem zasady – 1

         rodzic z dzieckiem/ dziećmi w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m ( 4

         rodziców na holu), rygorystycznie przestrzegając wszelkich środków ostrożności – osłona ust i  

         nosa i dezynfekcja rąk.

     4. W miejscu wyznaczonym (hol) umieszczony jest płyn dezynfekujący, którym należy

         zdezynfekować ręce.

     5. Surowo zabroniony jest osobisty kontakt z osobami trzecimi dzieci uczęszczających do

         przedszkola.

     6. Następnie jak najszybciej należy przebrać dziecko w szatni.

     7. Ubrania dzieci, w których dziecko uczęszcza do przedszkola powinny być codziennie przez

         rodziców prane.

     8. Należy codziennie  zabrać z szatni wszystkie rzeczy dziecka, ponieważ będzie przeprowadzana

         dezynfekcja pomieszczeń i szatni.

     9. Rodzice i osoby odbierające dziecko mają zakaz wchodzenia do innych pomieszczeń

         przedszkolnych niż hol i gabinet dyrektora lub starszego referenta.

      

      

     § 5

      

     Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

     1. Przed wejściem do budynku przedszkola:
     1. zamieszcza się informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe wchodzące do budynku,
     2. umożliwia skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk,
     3. egzekwuje obowiązek dezynfekcji rąk przez rodziców/opiekunów prawnych i osoby trzecie,
     4. egzekwuje obowiązek zakrywania ust i nosa.
     1. Przedszkole umożliwia regularność mycia rąk wodą i mydłem oraz dopilnowuje, aby robiły to dzieci, szczególności po:
     1. przyjściu do przedszkola,
     2. przed jedzeniem,
     3. po skorzystaniu z toalety,
     4. po powrocie z ogrodu przedszkolnego.
     1. Przedszkole wprowadza stały monitoring codziennych prac porządkowych  ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych w tym szczególności: poręczy, klamek, powierzchni płaskich, parapetów, blatów, półek, powierzchni stolików, krzeseł, włączników, klawiatury komputera, powierzchni sprzętu

     i pomocy dydaktycznych.              

     W celu prawidłowego wykonania prac porządkowych starszy referent  sporządza harmonogram

     i wydaje indywidualne polecenia.

     1. Czynności dezynfekujących w pomieszczeniach wykonywane są :
     1. wg zaleceń producenta,
     2. w trakcie nieobecności dzieci w pomieszczeniu z uwzględnieniem obowiązku wywietrzenia pomieszczenia przed wejściem do niego dzieci i ich opiekunów tak, by nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji,
     3. w trakcie nieobecności dzieci i opiekunów w bezpośrednim sąsiedztwie ogrodu przedszkolnego.
     1. Pracownicy przedszkola sprawujący opiekę nad dziećmi i pozostali pracownicy są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony indywidualnej, do których zalicza się:
     1. jednorazowe rękawiczki,
     2. maseczki na usta i nos,
     3. fartuchy z długim rękawem używane w trakcie konieczności sprawowania indywidualnej opieki na dzieckiem umieszczonym w izolatorium.
     1. W ramach edukacji związanej z właściwym wykonywanie zabiegów mycia rąk w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych umieszcza się instrukcje mycia i dezynfekcji rąk.
     2. Toalety i umywalnie dezynfekowane są na bieżąco.
     3. W obszarze magazynu żywnościowego, kuchni obowiązują wytyczne dotyczące GHP, GMP

     i systemu jakości HACCP.

     1. Podczas zamawiania produktów spożywczych należy:
     1. zwrócić uwagę by były szczelnie opakowane - co umożliwi ich zewnętrzną dezynfekcję,
     2. zamawiać produkty spożywcze we właściwych terminach przydatności do spożycia,
     3. produkty spożywcze powinny w miarę możliwości posiadać oznaczenie partii towaru, normy, certyfikaty jakościowe opakowań i produktów.
     1. Kontakt z dostawcami usług w tym szczególności żywności wymaga:
     1. wyznaczenia oddzielnego wejścia dla dostaw i strefy przejęcia dostawy,
     2. stosowania środków ochrony indywidualnej w trakcie procesu dostawy,
     3. monitorowania stanu zdrowia dostawcy,
     4. przejmowania opakowań bez uszkodzeń,
     5. przyjmowania produktów z zachowaniem łańcucha chłodniczego,
     6. przejmowania dokumentacji w opakowaniu (koszulka) co pozwala na odczyt i defekację,
     7. zgłaszania wszelkich nieprawidłowości niezwłocznie Dyrektorowi przedszkola.

     § 6

     Organizacja wyżywienia

     1. Przy organizacji żywienia – kuchnia- w przedszkolu, obok warunków higienicznych wymaganych  

         przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo

         wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego

         pracowników - środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni

         i sprzętów.

     2. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk

         pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

     3. Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych, czyszczenie

         blatów stołów i poręczy krzeseł.

     4. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze

         minimum 60°C lub je wyparzać.

     § 7

     Tryb postępowania w przypadku stwierdzonego zagrożenia

     1. Na podstawie wyrażonej w oświadczeniu rodziców dzieci (Załącznik nr 1 do Procedury) zgody dokonywane jest przez pracowników przedszkola sprawdzenie poprzez obserwację jego stanu dyspozycji zdrowotnej.
     2. Jeżeli wynik kontroli zdrowia dziecka w ocenie pracownika (np.: podwyższona/wysoka temperatura powyżej +37,0°, duszności, kichanie, kaszel itp.) zostaje:
     1. podczas przyjęcia dziecka do przedszkola uniemożliwione jego przyjęcie do placówki,

     a następnie o decyzji odmownej informuje się Dyrektora przedszkola i odnotowuje się ten fakt

     w notatce służbowej,

     1. podczas pobytu dziecka w przedszkolu fakt niedyspozycji zdrowotnej dziecka zgłasza nauczyciel Dyrektorowi przedszkola, który wydaje decyzję w sprawie umieszczenia dziecka w izolatorium pod opieką znanego dziecku pracownika przedszkola . Po umieszczeniu dziecka w izolatorium

     o fakcie niedyspozycji zdrowotnej dziecka informowani są niezwłocznie jego rodzice/opiekunowie prawni, a w razie konieczności służby ratownicze, powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna oraz organ prowadzący przedszkole.

     1. Dyrektor zawiesza możliwość uczęszczania dziecka do przedszkola do czasu wyzdrowienia

     z jednoczesnym dostarczeniem zaświadczenia od lekarza prowadzącego kiedy:

     1. nastąpiła odmowa przyjęcia dziecka do przedszkola w momencie wstępnej kontroli podczas przejmowania opieki nad dzieckiem;
     2. umieszczenia dziecka w izolatorium, wezwania rodziców i służb medycznych w celu wykonania diagnostyki medycznej/leczenia,
     3. poinformowania przedszkola przez rodziców o nałożonej przez organy sanitarno-epidemiologiczne w rodzinie, miejscu pracy rodziców decyzji o: nadzorze epidemiologicznym, kwarantannie czy rozpoczętej procedurze diagnostycznej w celu stwierdzenia/wykluczenia zachorowania na Covid-19 lub na inną zakaźną chorobę.
     1. Dyrektor w momencie stwierdzenia u jednego z dzieci z grupy zagrożenia epidemiologicznego:
     1. zawiesza funkcjonowanie grupy przedszkolnej lub przedszkola,
     2. zgłasza stwierdzone zagrożenie służbom sanitarno-epidemiologicznym,
     3. zgłasza stwierdzone zagrożenie organowi prowadzącemu przedszkole,
     4. ustala w postępowaniu wewnętrznym identyfikując możliwy krąg oddziaływania zakażeń,
     5. rozpoczyna proces kompleksowej dezynfekcji pomieszczeń przedszkola,
     6. poddaje się innym decyzjom organu sanitarno-epidemiologicznego, organu prowadzącego przedszkole i przekazuje te decyzje rodzicom i pracownikom przedszkola.
     1. Dyrektor w momencie stwierdzenia zagrożenia epidemiologicznego u pracownika, zleceniobiorcy lub dostawcy usług:
     1. przeprowadza wewnętrzne postepowanie wyjaśniające identyfikując możliwy krąg możliwych zakażeń,
     2. informuje niezwłocznie organy sanitarno-epidemiologiczne,
     3. informuje niezwłocznie pracowników, zleceniobiorców, stażystów i dostawców usług o stwierdzonym zagrożeniu informując o fakcie zgłoszenia sprawy do organów sanitarno-epidemiologicznym,
     4. zawiesza działalność komórki organizacyjnej lub całej przedszkola.
     1. Po powzięciu informacji, że dziecko uczęszczające do placówki lub członek jego najbliższej rodziny zostali: objęcie nadzorem epidemiologicznym, poddani kwarantannie, poddani procesowi diagnostyki medycznej czy leczenia zawiesza w obowiązkach pracowników mających kontakt z dzieckiem i wydaje inne zalecenia wydane przez organy sanitarno-epidemiologiczne w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę.
     2. W celu ochrony danych osobowych, praw publicznych i godności osób w stosunku do których może być podejrzenie lub potwierdzenie zachorowania na Covid-19 lub inną chorobę zakaźną Dyrektor przedszkola zanonimizuje dane osobowe z wyjątkiem realizacji obowiązku prawnego przekazania informacji właściwym organom państwowym, o którym mowa jest w art. 6 i art. 9 RODO.

      

     § 8

     Stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej

     1. Dyrektor przedszkola zabezpiecza odpowiednią ilość i jakość środków ochrony indywidualnej dla potrzeb dzieci, pracowników przedszkola.
     2. Pracownicy przedszkola  przejmujący opiekę nad dzieckiem od rodziców/upoważnionych opiekunów zobowiązani są zachować dystans min. 1,5 m i nosić maseczki ochronne oraz dezynfekować ręce.
     3. Nauczyciele i pracownicy obsługi podejmujący pracę w grupie przedszkolnej  nie są zobowiązani do noszenia maseczek i innych środków ochrony indywidualnej.
     4. Pracownicy przedszkola przekazujący dziecko rodzicom/prawnym opiekunom zobowiązani są zachować dystans min. 1,5 m i nosić w tym momencie maseczki ochronne.
     5. Pracownik sprawujący indywidualną opiekę nad dzieckiem przebywającym w izolatorium zobowiązany jest do zabezpieczenia się w dostępne w placówce środki ochrony indywidualnej.

     § 9

     Dodatkowe obowiązki nauczycieli

     1. Nauczyciel, w trakcie wykonywania obowiązków służbowych powinien w szczególności:
     1. wyjaśnij dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w przedszkolu i dlaczego zostały wprowadzone i odnotować ten fakt w dokumentacji,
     2. ogranicza  do niezbędnego minimum wyjścia poza teren przedszkola i wycieczek,
     3. usuwa z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np.: pluszowe zabawki,
     4. jeżeli do zajęć wykorzystujesz przybory sportowe,  np.: piłki, skakanki, obręcze, systematycznie je dezynfekuje,
     5. wietrzy salę, w której organizuje zajęcia, co najmniej raz na godzinę,
     6. zwraca uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu, po kichaniu czy kaszleniu,
     7. zorganizuje pokaz właściwego mycia rąk i ich dezynfekcji, przypomina i daje dobry przykład,
     8. unika (jeżeli to możliwe) organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.
     1. Zgłaszanie bezpośrednio dyrektorowi przedszkola wszelkich możliwych zagrożeń dla życia                i zdrowia w tym o stanie niedyspozycji zdrowotnej: pracowników, dzieci, rodziców / upoważnionych przez rodziców opiekunów i osób trzecich z zachowaniem szczególnych zasad ochrony danych osobowych.
     2. Podczas pracy w grupie przedszkolnej osoby sprawujące opiekę nad dziećmi powinni względem siebie  i względem dzieci w miarę możliwości powinni przebywać w oddaleniu 1,5 m.

     § 10

     Obowiązki rodziców

     1. Rodzice przyprowadzają do przedszkola dzieci tylko zdrowe.
     2. Przyprowadzający dziecko rodzic/opiekun musi być zdrowy.
     3. Rodzice są zobowiązani pozostawić dziecko w domu jeżeli w rodzinie lub wśród osób, z którymi dziecko miało kontakt wykryto podejrzenie lub potwierdzono zachorowanie na Covid-19 lub inną chorobę zakaźną.
     4. Przed wyjściem dziecka z domu do przedszkola/oddziału przedszkolnego rodzic powinien dokonać pomiaru temperatury ciała dziecka.
     5. W celu ograniczenia ilości osób przebywających na terenie przedszkola dziecko do przedszkola  przyprowadzane jest przez jednego rodzica/opiekuna.
     6. Dziecko przyprowadzane jest do wyznaczonej przez Dyrektora przedszkola strefy  z zachowaniem bezpiecznej odległości 1,5 metrów od innych rodziców przyprowadzających dzieci. W strefie tej opiekę nad dziećmi przejmują pracownicy przedszkola.
     7. Rodzice dzieci przyprowadzający dzieci do przedszkola przestrzegają obowiązku poruszania się

     w oznakowanych strefach z zastrzeżeniem, że kierunek wejścia  jest jednocześnie kierunkiem wyjścia ze strefy przekazania opieki nad dzieckiem.

     1. Rodzice lub upoważniony opiekun zobowiązani są do osobistego stawiennictwa w przedszkolu

     w celu przejęcia opieki nad dzieckiem w sytuacji złego samopoczucia dziecka i konieczności poddania dziecka diagnostyce medycznej.

     1. Rodzice zobowiązani są do niezwłocznego informowania przedszkola o potwierdzonych dolegliwościach chorobowych dziecka i najbliższych członków rodziny związanych z chorobami zakaźnymi w tym szczególności Covid-19, a przede wszystkim takich decyzji służb jak: poddanie członków rodziny nadzorowi epidemiologicznemu, kwarantannie, działaniach diagnostycznych związanych z wykonaniem testów  na obecność Covid-1
     2. Wyjaśnienie dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
     3. Regularnie przypominanie dziecku o podstawowych zasadach higieny.
     4. Podkreślanie, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem

     i nie podawać ręki na powitanie. 

     1. Zwracanie uwagi na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.
     2. Pamiętanie, że Rodzic także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.
     3. W celu ochrony danych osobowych, praw i godności dzieci, rodziców i innych osób fizycznych zgłoszenie dokonywane jest bezpośrednio Dyrektorowi przedszkola, a w przypadku braku kontaktu do wychowawcy grupy, do której uczęszcza dziecko.
     4. Przez czas oczekiwania na:
     1. zakończenie nadzoru epidemicznego,
     2. zakończenie kwarantanny,
     3.   zakończenia leczenia i diagnostyki medycznej w tym oczekiwania na wynik testu na Covid-19 dziecko pozostaje pod opieką rodziców w miejscu zamieszkania.

      

                                                                                                     Dyrektor MP32

                                                                                                     Małgorzata Brzoska

      

     Załącznik nr 1

      do Procedury organizacji i bezpiecznego funkcjonowania przedszkola

      dla dzieci  wraz z wytycznymi  w sytuacji funkcjonującego

     stanu epidemicznego związanego z COVID-19”

      

      

     Katowice , ………  2020 r.

      

     …………………………………………

      

     …………………………………………

      

     …………………………………………

     Imię i nazwisko rodzica,

     Adres

     Kontakt telefoniczny i mailowy do rodziców)

      

                                                                                             Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 32

                                                                           Adres: Katowice ul. Szopienicka 29

      

     OŚWIADCZENIE

     rodzica/prawnego opiekuna o gotowości posłania dziecka do przedszkola

     w okresie epidemicznym związanym z wirusem Covid-19

      

     Mając na uwadze wprowadzony w Polsce stan epidemiczny związany z wirusem Covid-19 i powstałe ograniczenia w działalności przedszkola informuję(my), że zapoznałem(am/liśmy) się z Procedurą organizacji i bezpiecznego funkcjonowania przedszkola dla dzieci  wraz z wytycznymi  w sytuacji funkcjonującego stanu epidemicznego związanego z COVID-19” i świadomie deklaruję(my) gotowość posłania mojego( naszego) dziecka do przedszkola w oznaczonym przez przedszkole terminie.

      

     Dla bezpiecznej realizacji zadań Przedszkola, niezbędne jest złożenie (poprzez zaznaczenie krzyżykiem w kratce i podpis na ostatniej stronie) poniższych oświadczeń:

     Oświadczam, że w związku z ubieganiem się o przyjęcie do przedszkola

             

            mojego syna/córki ………………………………………………………, ani moje dziecko ani

            żaden z domowników nie wykazuje oznak choroby, nie jest objęty kwarantanną / nadzorem

            sanitarnym, nie podlega hospitalizacji z powodu COVID19, ani nie jest mi wiadome aby

            którakolwiek z tych osób miała kontakt z osobą objętą kwarantanną/nadzorem sanitarnym/bądź

            hospitalizowaną z powodu COVID 19.

      
      

            Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości i stosowania ustalone przez przedszkole godziny

            przyprowadzania dziecka do przedszkola - do godz. 8:15, i że po tej godzinie odbywa się

           dezynfekcja stref wspólnych i dziecko nie zostanie wpuszczone na teren przedszkola.

      

      

          Oświadcam, że  przyjmuję do wiadomości i stosowania ustalone przez przedszkole godziny odbierania    

         dziecka z przedszkola - od godz. 14:15 do 16:30, i że po tej godzinie odbywa się dezynfekcja stref wspólnych.

     Oświadczam, że niezwłocznie odbiorę dziecko z przedszkola/oddziału przedszkolnego,

             po  powiadomieniu mnie o występowaniu u niego objawów chorobowych.

     Oświadczam, że niezwłocznie odbiorę dziecko z przedszkola/oddziału przedszkolnego, po   

             powiadomieniu mnie o wystąpieniu w placówce zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa

             COVID 19.

     Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że dziecko nie zostanie przyjęte  do przedszkola,                     

              jeżeli będzie wykazywała objawy chorobowe.

     Powziąłem informacje, że ze względów bezpieczeństwa w strefie wspólnej przedszkola    

             obowiązuje mnie  zachowanie bezpiecznej odległości 1,5 metrów od innych rodziców   

             przyprowadzających dzieci oraz dezynfekcja rąk.

     Wyrażam zgodę na  pomiar temperatury ciała mojego dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność,

             w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych..

     Oświadczam, że jestem świadomy  potencjalnego zagrożenia zakażeniem dziecka wirusem   

             COVID 19 na terenie przedszkola.

     Oświadczam, że zostałem poinformowany o możliwości wyłączenia funkcjonowania

             Przedszkola w przypadku zaistnienia zagrożenia wynikającego z możliwości rozprzestrzeniania    

            się wirusa COVID 19 w przedszkolu.

     Zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia przedszkola o każdej zmianie dot. treści

            powyższych oświadczeń.

     Oświadczam, że znane mi są zapisy art. 233 § 1 Kodeksu karnego (Dz. U. 2018 poz. 1600),   

             mówiące o tym, iż składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub

             innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę,

             podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

      

     W przypadku odmowy przyjęcia dziecka do placówki wnoszę o wydanie stosownego zaświadczenia celem ubiegania się o zasiłek opiekuńczy.

      

      

      

      

      

                                                        ……………………………       ………………………………

                                                                                                  podpis matki                                     podpis ojca

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Miejskie Przedszkole nr 32 w Katowicach
   • mp32katowice@interia.pl
   • mp32katowice@interia.pl
   • (32) 251-58-74; 797447200; 797447300;
   • Miejskie Przedszkole nr 32 w Katowicach, ul. Szopienicka 29
 • Galeria zdjęć

   brak danych