• Regulamin bezpieczeństwa

    • Regulamin bezpieczeństwa Przedszkola nr 32 w Katowicach

     Opracowany na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

        Rozdział I       

     Przepisy Ogólne

     § 1

     Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o „dyrektorze” rozumie się przez to dyrektora przedszkola

     § 2

     Dyrektor zapewnia dzieciom i pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu i poza jego terenem

     § 3

     1. Po przerwie wakacyjnej dyrektor wraz z powołaną komisją dokonuje kontroli budynku i ogrodu przedszkolnego pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania  z placówki.
     2. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który podpisują osoby biorące w niej udział. Kopię protokołu dyrektor przekazuje organowi prowadzącemu.

     § 4

     Tygodniowy rozkład zajęć wychowawczo- dydaktycznych dzieci powinien uwzględniać:

     • różnorodność form i metod pracy
     • różnicowanie zajęć w każdym dniu
     • nie łączenie w kilkugodzinne bloki zajęć z tego samego zagadnienia
     • przestrzeganie czasu organizacji zajęć w poszczególnych grupach wiekowych

       § 5

     1. Plan ewakuacji przedszkola umieszcza się na tablicy ogłoszeń dla personelu
     2. Drogi ewakuacyjne oznacza się w sposób wyraźny i trwały.

     § 6

     1. Prace remontowe, naprawcze i instalacyjne w pomieszczeniach przedszkola przeprowadza się pod nieobecność w tych pomieszczeniach osób.
     2. Zajęcia poza pomieszczeniami przedszkola nie mogą odbywać się w tych miejscach, w których prowadzone są prace wymienione w ust.1

      § 7

     1. Teren przedszkola jest ogrodzony.
     2. Na terenie przedszkola zapewnia się:
     • właściwe oświetlenie
     • równą nawierzchnię dróg, przejść , ogrodu,
     • instalacje do odprowadzania ścieków i wody deszczowej
     1. Otwory kanalizacyjne i studzienki na terenie przedszkola zabezpieczone są pokrywami i kratami
     2. Szlak komunikacyjny wychodzący poza teren przedszkola skierowany jest na plac zabaw wspólnoty mieszkaniowej
     3. W czasie opadów śniegu przejścia  na terenie przedszkola oczyszcza się ze śniegu i lodu oraz posypuje piaskiem.

     § 8

     Urządzenia higieniczno- sanitarne są utrzymywane w czystości i sprawne technicznie. Środki czystości są przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci.

     § 9

     1. Pomieszczenia przedszkolne są właściwie oświetlone, ogrzewane i wentylowane.
     2. Sprzęt z którego korzysta personel obsługowy jest zgodny z wymaganiami ergonomii. stoliki i krzesła są dostosowane do wzrostu dzieci.
     3. Sprzęt i wyposażenie posiadają odpowiednie atesty lub certyfikaty.

     § 10

     1. Kuchnię utrzymuje się w czystości  i wyposażona jest w sprzęt sprawny technicznie i bezpieczny.
     2. Gorące posiłki podawane są dzieciom w salach. Dzieci mają dostęp do napojów  w ciągu całego dnia.

     § 11

     Przedszkole jest podłączone do ogólno- miejskiej sieci wodociągowej, z wodą zdatną do picia.

     § 12

     Sala zajęć wietrzy się podczas pobytu dzieci w ogrodzie ,  a w razie potrzeby także podczas zajęć.

     § 13

     Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru upoważnionej do tego osoby.

     § 14

     Nie dotyczy.

     § 15

     Pomieszczenia, do których jest wzbroniony dostęp osobom nieuprawnionym są odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed  swobodnym do nich  dostępem.

     § 16

     Nie dotyczy

     § 17

     1. W salach, w których odbywają się zajęcia zapewnia się temperaturę co najmniej 180 C.
     2. Jeżeli nie jest możliwe zapewnienie temperatury, o której mowa w ustępie 1 dyrektor może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, powiadamiając o tym organ prowadzący.

     § 18

          Dyrektor za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia na czas oznaczony:

     • jeżeli temperatura zewnętrzna mierzone jest o godzinie 2100 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -150c lub jest niższa
     • jeżeli nastąpiły na terenie przedszkola zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu dzieci

     § 19

     1. Jeżeli sale, w których mają być prowadzone zajęcia lub stan znajdującego się w nich wyposażenia zagraża bezpieczeństwu, nauczyciel nie może rozpocząć zajęć.
     2. Jeżeli zagrożenie bezpieczeństwa pojawi się w czasie zajęć, nauczyciel niezwłocznie je przerywa i wyprowadza dzieci z sali.

     § 20

     We wszystkich salach, w kuchni i w pomieszczeniu robotnika gospodarczego znajdują się apteczki wyposażone w środki niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy.

     § 21

     Wszyscy nauczyciele w przedszkolu podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Dyrektor przedszkola organizuje okresowe szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich pracowników.

     § 22

     Nie dotyczy.

     Rozdział II

     Warsztaty, laboratoria, pracownie oraz stanowiska praktycznej nauki zawodu

     Nie dotyczy

     Rozdział III

     Wychowanie fizyczne, sport i turystyka

     § 30

     Nie dotyczy

     § 31

     1. Stopień trudności i intensywności ćwiczeń dostosowuje się do wieku dzieci i ich sprawności fizycznej.
     2. Dziecko skarżące się na dolegliwości zdrowotne nie bierze udziału w zajęciach ruchowych, o czym należy poinformować rodziców (prawnych opiekunów).
     3. Ćwiczenia i zabawy ruchowe prowadzone są z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo dzieci.
     4. Bramki i kosze do gry oraz inne urządzenia, których przemieszczanie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia dzieci są mocowane na stałe.
     5. Stan techniczny urządzeń i sprzętu gimnastycznego sprawdza się przed każdymi zajęciami.
     6. Nauczyciele zapoznają dzieci z zasadami bezpiecznego wykonywania ćwiczeń oraz uczestniczenia w grach i zabawach.

     § 32

     Przy organizacji imprez i wycieczek poza teren przedszkola powinien być zapewniony 1 opiekun na 10 dzieci.

     § 33

     1. Opiekun wycieczki sprawdza stan liczbowy dzieci przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, przejazdu, zwiedzania oraz po przybyciu do punktu docelowego. Nauczyciele zabierają ze sobą listę imienną uczestników.
     2. Niedopuszczalne jest realizowanie wycieczek podczas burzy, śnieżycy, gołoledzi.

     § 33

     Nie dotyczy

     § 34

     Nie dotyczy

     § 35

     Nie dotyczy

     § 36

     Nie dotyczy

     §37

     Nie dotyczy

     § 38

     Nie dotyczy

     § 39

     Nie dotyczy

     Rozdział IV

     Wypadki osób pozostających pod opieką przedszkola

     § 40

     Pracownik przedszkola, który pierwszy zauważył wypadek niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, zawiadamia dyrektora, następnie sprowadza fachową pomoc medyczną,  a w miarę możliwości  udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy.

     § 41

     1. O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie:
     • rodziców( prawnych opiekunów) poszkodowanego;
     • organ prowadzący przedszkole;
     • pracownika służby BHP;
     • społecznego inspektora pracy;
     • radę rodziców.
     1. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty.
     2. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia zawiadamia się niezwłocznie inspektora sanitarnego.
     3. Zawiadomień, o których mowa w ust. 1-3 dokonuje dyrektor, bądź upoważniony  przez niego pracownik przedszkola.

     § 42

     1. Do czasu rozpoczęcia pracy przez zespół powypadkowy, zwany dalej „zespołem” dyrektor zabezpiecza miejsce wypadku wykluczając dopuszczenie osób niepowołanych.
     2. Czynności związane z zabezpieczeniem miejsca wypadku wykonuje dyrektor lub inny upoważniony pracownik przedszkola.

     § 43

     1. Członków zespołu powołuje dyrektor.
     2. Zespół przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację powypadkową w tym protokół powypadkowy.
     3. Wzór protokołu – załącznik nr 1 do regulaminu.
     4. W skład zespołu wchodzą: Pracownik służby bhp oraz społeczny inspektor pracy.
     5. Jeżeli z jakichkolwiek powodów nie jest możliwy  udział w pracach zespołu  jednej z osób, o której mowa w ust.3, dyrektor powołuje w jej miejsce innego pracownika przedszkola przeszkolonego w zakresie bhp.
     6. Jeżeli w składzie zespołu nie może  uczestniczyć  ani pracownik służby bhp, ani społeczny inspektor pracy w skład zespołu wchodzą: dyrektor oraz pracownik przedszkola przeszkolony w zakresie bhp.
     7. W składzie zespołu może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego, kuratora oświaty lub rady rodziców.
     8. Przewodniczącym zespołu jest pracownik służby bhp, a jeżeli nie ma go w składzie zespołu – społeczny inspektor pracy. Jeżeli w zespole nie mogą uczestniczyć wymienione osoby, przewodniczącego zespołu wyznacza dyrektor spośród pracowników  przedszkola.
     9. W sprawach spornych, członek zespołu, który nie zgadza się ze stanowiskiem przewodniczącego może złożyć zdanie odrębne, które odnotowuje się w protokole powypadkowym.

     § 44

     Przewodniczący zespołu poucza poszkodowanego lub reprezentujące go osoby o przysługujących im prawach w toku postępowania powypadkowego

     § 45

     1. Z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania powypadkowego zaznajamia się:
     • poszkodowanego pełnoletniego
     • rodziców (opiekunów) poszkodowanego małoletniego.
     1. Jeżeli poszkodowany pełnoletni zmarł lub nie pozwala mu na to stan zdrowia, z materiałami postępowania powypadkowego zaznajamia się rodziców (opiekunów)

     § 46

     1. Protokół powypadkowy doręcza się osobom uprawnionym do zaznajamiania z materiałami postępowania powypadkowego.
     2. Jeden egzemplarz protokołu powypadkowego pozostaje w przedszkolu.
     3. Organowi prowadzącemu i kuratorowi oświaty protokół powypadkowy doręcza się na ich wniosek.

     ¦§ 47

     Protokół powypadkowy podpisują: członkowie zespołu oraz dyrektor

     § 48

     1. W ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu powypadkowego osoby, o których mowa w § 46 ust.1 mogą złożyć zastrzeżenia do ustaleń protokołu.
     2. Zastrzeżenia składa się ustnie lub pisemnie przewodniczącemu zespołu.
     3. Zastrzeżenia rozpatruje organ prowadzący.
     4. Zastrzeżenia mogą dotyczyć w szczególności:
     • niewykorzystania wszystkich środków dowodowych niezbędnych dla ustalenia stanu faktycznego,
     • sprzeczności istotnych ustaleń protokołu z zebranym materiałem dowodowym

     § 49

     Po rozpatrzeniu zastrzeżeń organ prowadzący przedszkole może:

     • zlecić dotychczasowemu zespołowi wyjaśnienie ustaleń protokołu lub przeprowadzenie określonych czynności dowodowych,
     • powołać nowy zespół celem ponownego przeprowadzenia postępowania powypadkowego

     § 50

     Rejestr wypadków prowadzi dyrektor.

     Wzór rejestru wypadków jest określony w załączniku nr 2 do regulaminu

     § 51

     Dyrektor omawia z pracownikami przedszkola okoliczności i przyczyny wypadków oraz ustala środki niezbędne do zapobieżenia im.

     § 52

     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednia przepisy dotyczące ustalania okoliczności i przyczyn wypadkówprzy pracy.

      

     Rozdział V

     Przepisy końcowe

      § 53

     Nie dotyczy

      § 54

     Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

      

 • Galeria zdjęć

   brak danych