• NIEZBĘDNIK DLA RODZICA NA POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO

    •  

     Lp.

      

     Informację dla rodzica

      

      

     Źródło informacji, dokument

       1.

     Ogólne  cele i zadania przedszkola

      

     Statut przedszkola

       2.

     Organizacja pracy przedszkola:

     • Godziny pracy przedszkola: 6:00 – 17.00
     • Czas trwania zajęć z dziećmi: ramowy rozkład dnia
     • Godziny posiłków: zgodnie z ramowym rozkładem dnia

      

      

     Strona internetowa

     Ramowy rozkład dnia

       3.

     Obowiązujące w przedszkolu procedury bezpieczeństwa. Podpisanie upoważnień i deklaracji przez rodziców:

     • Procedur przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola
     • Deklaracji uczestnictwa w lekcjach religii organizowanych na terenie przedszkola
     • Udziału w wycieczkach organizowanych przez przedszkole
     • Uczestnictwa dzieci w zajęciach z logopedą i psychologiem
     • Zgody na przetwarzanie danych osobowych
     • Zgody na publikowanie zdjęć oraz prac dziecka
     • Upoważnienie do działań w razie nagłego wypadku

      

     Procedury

       4.

     Sposoby i formy współpracy z rodzicami:

     • Prawa i obowiązki rodziców
     • Zasady wyboru członków rady rodziców
     • Harmonogram rocznej współpracy z rodzicami

      

     Statut, regulamin rady rodziców, harmonogram współpracy

       5.

      

     Zasady odpłatności za przedszkole – przysługujący zwrot dziennej opłaty stałej i opłaty stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności w przedszkolu

      

     Umowa z rodzicami

       6.

      

     Ogólne zasady organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej

      

     Statut

       7.

      

     Zasady i warunki ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków: indywidualne ubezpieczenia rodziców

      

     Umowy indywidualne

     propozycja ulotka AXA

      

 • Galeria zdjęć

   brak danych