• PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECI

    •  

     Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci :                                                                                    

     1) obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia nauczyciela :

     1. nauczyciel zobowiązany jest do pobrania pisemnych oświadczeń od rodziców lub       prawnych opiekunów, kto jest upoważniony do odbierania dziecka z przedszkola,
     2. nauczyciele upoważnieni są do przekazania informacji dla rodziców o miejscu i czasie przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola,
     3. nauczyciel może odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej do odbioru w przypadku gdy stan osoby odbierającej dziecko będzie wskazywał, że nie jest on w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa,
     4. każdej odmowie wydania dziecka rodzicowi nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora lub jego zastępcę. W takiej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest do podjęcia wszelkich czynności dostępnych w celu nawiązania kontaktu z rodzicami – prawnymi opiekunami dziecka,    
     5. rodzice składają oświadczenie w pierwszych dniach września – przy pierwszym kontakcie rodzica z nauczycielem.          

               2)  obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia dyrektor realizującego zadania przyprowadzania i odbierania

                    dziecka z przedszkola :

     1. dyrektor informuje rodziców o terminie i czasie przyprowadzania i odbierania dziecka –   na tablicy ogłoszeń dla rodziców, na pierwszym zebraniu z rodzicami,
     2. dyrektor na pierwszym posiedzeniu Rady Pedagogicznej na początku roku szkolnego zobowiązuje nauczycieli do bezwzględnego przestrzegania oświadczeń o odbiorze dziecka z przedszkola,
     3. dyrektor kontroluje przestrzegania zbierania oświadczeń przez nauczycieli,

     w sytuacji, gdy nauczyciel nie wyda dziecka osobie do tego upoważnionej dyrektor przedszkola wspólnie z nauczycielem podejmuje wszelkie czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami – prawnymi opiekunami dziecka.                                                                                          3)obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia rodzica realizującego zadania przyprowadzania i odbierania dziecka  z przedszkola :

     1. rodzic przestrzega godzin przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola,
     2. dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane przez rodziców lub prawnych    opiekunów prawnych,
     3. życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe,

     d) dziecko może odebrać z przedszkola jeden z rodziców lub prawnych opiekunów, osoba pełnoletnia upoważniona przez rodziców ( prawnych opiekunów) do odbioru dziecka, w szczególnych przypadkach inna osoba upoważniona, co musi być odnotowane przez wychowawcę w dokumentacji przedszkola

     e) dziecko powinno być przyprowadzanie przez rodziców (prawnych opiekunów) do szatni i przekazywane pod opiekę osobie pełniącej dyżur w szatni,

     f)  osoba odbierająca dziecko z przedszkola będąca w stanie nietrzeźwym nie będzie   mogła go odebrać,

     g) spóźnienia dziecka należy zgłaszać osobiście lub telefonicznie do godziny 9:00,

     h) dziecko należy odebrać z przedszkola do godziny ustanowionej w danym roku   szkolnym za godzinę odbioru dziecka  z przedszkola. W przypadku nie odebrania  dziecka do godziny      ustalonej nauczyciel powinien niezwłocznie powiadomić rodziców o zaistniałym fakcie oraz zapewnić opiekę dziecku do czasu przybycia rodziców,

     1. w przypadku, gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o   miejscu pobytu rodziców, prawnych opiekunów, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w przedszkolu jedną godzinę. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia najbliższy komisariat policji lub Policyjną Izbę Dziecka o niemożności skontaktowania się z rodzicami, prawnymi opiekunami i przekazuje dziecko Policji.


      

 • Galeria zdjęć

   brak danych