• PROCEDURA PRZYJMOWANIA SKARG I WNIOSKÓW

    •  

     PROCEDURA PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA I KOORDYNOWANIA SKARG I WNIOSKÓW   

     W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 32

     Podstawa prawna:

      Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.)

      Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5 poz. 46 ze zm. )

     Rozdział I

     Zasady ogólne

     1. W Miejskim Przedszkolu nr 32  wnoszący skargi i wnioski przyjmowani są przez:

      a) Dyrektora przedszkola - w  godzinach pracy Dyrektora, oprócz dydaktycznych,

      b) nauczycieli w terminach zgodnych z harmonogramem zebrań.

     2. Skargi i wnioski mogą być wnoszone:

      - pisemnie

      - pocztą elektroniczną

      - ustnie

     3. Skargi i wnioski nie należące do kompetencji Przedszkola przekazywane są, po uprzednim zarejestrowaniu, do wnoszącego ze wskazaniem właściwego adresata.

     4. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrywania.

     5. Skargi/wnioski nie zaopatrzone tytułem „skarga”: Informacje zawarte w skardze/wniosku Dyrektor może wykorzystać w ramach pełnionego nadzoru pedagogicznego lub „wniosek” klasyfikuje się jako interwencję, o czym powiadamia się wnoszącego.

     6. Dyrektor przedszkola prowadzi rejestr skarg i wniosków. Rejestracja następuje poprzez wpisanie na obwolucie skargi/wniosku numeru obowiązującego w dokumentacji skargi/wniosku składającego się z

      - symbolu komórki organizacyjnej

      - inicjałów osoby wyznaczonej do ich rozpatrywania

      - symbolu klasyfikacyjnego rzeczowego wykazu akt

      - kolejnego numeru z rejestru

      Ponadto wpisuje termin ich załatwienia.

     7. Kontrolę nad realizacją rozpatrywania skarg i wniosków sprawuje Dyrektor Przedszkola

      

     Rozdział II

     Rozpatrywanie skarg i wniosków.

     1. Z wyjaśnienia skargi/wniosku należy sporządzić dokumentację zawierającą:

      - oryginał skargi/wniosku,

      - notatkę służbową informującą o sposobie załatwienia skargi/wniosku i wynikach postępowania wyjaśniającego

      - materiały pomocnicze zebrane w trakcie wyjaśniania skargi/wniosku (oświadczenia, opinie, kserokopie dokumentów, wyciągi),

      - odpowiedź do wnoszącego, informującą o sposobie rozstrzygnięcia sprawy wraz z urzędowo potwierdzonym jej wysłaniem,

      - pismo do organu prowadzącego, jeśli wymaga tego sprawa.

     2. Odpowiedź na skargę/wniosek winna zawierać:

      - oznaczenie organu, od którego pochodzi,

      - wyczerpującą informację o sposobie załatwienia sprawy z odniesieniem się do wszystkich zarzutów/wniosków zawartych w skardze/wniosku,

      - faktyczne i prawne (z podaniem podstawy prawnej) uzasadnienie, jeżeli skarga/wniosek została załatwiona odmownie,

      - imię i nazwisko, podpis i stanowisko osoby upoważnionej do załatwienia skargi.

     3. Projekt odpowiedzi na skargę/wniosek osoba rozpatrująca sprawę, po uprzednim parafowaniu jej, przekazuje do podpisu Dyrektorowi.

     4. Pełną dokumentację po zakończeniu sprawy, nie później niż 7 dni po otrzymaniu potwierdzenia odbioru odpowiedzi na skargę/wniosek przekazuje się Dyrektorowi, potwierdzając ten fakt własnoręcznym podpisem w rejestrze skarg i wniosków. Na obwolucie skargi/wnioski, na której zamieszcza się spis dokumentów zgromadzonych w trakcie załatwiania skargi/wniosku, powinien znajdować się również podpis dyrektora przedszkola.

     5. W przypadku wydania nauczycielowi/pracownikowi zaleceń przez osobę rozpatrującą skargę/wniosek należy kopię tego pisma dołączyć do dokumentacji wymienionej w ust. 4. Kontrolę z wykonania wydanych zaleceń przeprowadza osoba wydająca je.

     6. Za jakość i prawidłowe wykonanie, załatwienie skargi/wniosku odpowiadają osoby, na które dekretowano wniosek/skargę.

     Rozdział III

     Terminy

      

     1. Termin rozpatrzenia skargi/wniosku wynosi, z zastrzeżeniem ust. 2, do miesiąca od dnia wpływu.

     2. Ustala się następujące terminy rozpatrywania skarg i wniosków.

      - do 2 miesięcy, gdy skarga lub wniosek jest szczególnie skomplikowana,

      - do 7 dni należy:

      a) zwrócić skargę/wniosek wnoszącemu ze wskazaniem właściwego organu, jeżeli skarga/wniosek została skierowana do niewłaściwego organu,

      b) przesłać informację do wnoszącego o przesunięciu terminu załatwienia skargi/wniosku z podaniem powodu przesunięcia, jeżeli nie ma możliwości ich załatwienia w określonym terminie,

      c) zwrócić się z prośbą do osoby wnoszącej o przesłanie dodatkowych informacji dotyczących skargi/wniosku,

      d) udzielić odpowiedzi w przypadku ponowienia skargi/wniosku, w której brak jest wskazania nowych okoliczności sprawy.

      

 • Galeria zdjęć

   brak danych