• PROJEKTY EDUKACYJNE

    •  

     jest to metoda interdyscyplinarna, która zakłada u uczących się znaczną samodzielność i odpowiedzialność. Projekty mogą być wykonywane grupowo lub indywidualnie.  Dzieci podczas pracy nad swoimi projektami powinny mieć zapewniony swobodny dostęp do różnych przedmiotów oraz pomocy nauczyciela. Metoda projektu pomaga stworzyć zintegrowany zespół , w którym dzieci przez pracę w grupie- uczą się rozwiązywania problemów, aktywnego słuchania, skutecznego komunikowania się, a także zdobywają poczucie własnej wartości. Metoda projektu wdraża dzieci do planowania oraz organizowania swojej pracy, a także do dokonywania samooceny. Podczas projektu praca odbywa się w indywidualnie ustalonym czasie i tempie. Metoda taka umożliwia doświadczenie solidarności oraz radości ze wspólnego wysiłku, a także poczucie identyfikacji z zadaniem, które pozwala przezwyciężyć konflikty między jednostkami.

     Projekt musi zawierać 4 podstawowe cechy:

     • Nabywanie wiedzy powinno zachodzić głównie dzięki samodzielnemu rozumowaniu i rozwiązywaniu problemów, a nie za pomocą pamięciowego przyswajania wiedzy
     • Aktywność dziecka ma na celu nie tylko gromadzenie wiedzy , czy doświadczeń, lecz także zmianę nastawienia dziecka do uczenia się
     • Dzieci pracują nad zagadnieniami, które ich interesują i wynikają z ich naturalnych potrzeb
     • Wprowadzenie rozważań teoretycznych  następuje  w miarę potrzeb i zawsze wynika z realizowanych działań praktycznych

     Aby efektywnie pracować metodą projektu, należy przestrzegać określonych faz pracy, do których należą:

     • Zainicjowanie projektu
     • Spisanie kontraktu
     • Wybór tematu
     • Podział na grupy
     • Sformułowanie ogólnych oraz szczegółowych celów projektu
     • Przygotowanie harmonogramu, podział pracy
     • Realizacja projektu
     • Prezentacja wyników projektu
     • Ewaluacja

     Metoda projektu jest czasochłonna i wymaga również reorganizacji czasu pracy stylu pracy ze strony nauczyciela oraz dzieci. Ogromnie ważna jest postawa nauczyciela, który powinien być partnerem współdziałającym z dziećmi. Jego rola polega na zachęcaniu dzieci do podejmowanych działań, stymulowaniu rozwoju dziecka.

      

     GRUPA 4

     projekt BEZPIECZNY PRZEJAZD -"Szlaban na ryzyko"

      

      

     W październiku 2020 w   grupie 6 latków zrealizowany zostanie projekt w ramach kampanii społecznej

     BEZPIECZNY PRZEJAZD -"Szlaban na ryzyko"

     opracowany przez PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu.

     Zajęcia  edukacyjne  na temat bezpieczeństwa na terenie kolejowym odbywać się będą na podstawie zeszytów  edukacyjnych i kolorowanek PODRÓŻUJ Z AMBASADORKĄ BEZPIECZEŃSTWA

     Szczegóły dotyczące kampanii www.bezpieczny-przejazd.pl

      

     WE WRZEŚNIU 2019 W GRUPACH STARSZYCH ZOSTANIE ZREALIZOWANY PROJEKT EDUKACYJNY:

      

        ZISTA -  ŚLĄSKO  BABKA – działania KULINARNE z wykorzystaniem  wybranych technik freinetowskich .

            

                       W trakcie realizacji projektu przedszkolaki  będą kształcić swoje praktyczne umiejętności kulinarne oraz poznawać  treści związane z edukacją regionalną ( tradycyjne potrawy). Będą doskonalić umiejętności bezpiecznego posługiwania się sprzętem AGD, który ułatwia pracę cukiernika.
     Działania z fiszkami   pozwolą  kształcić umiejętności współpracy  i   czerpać radość ze wspólnego przygotowywania   wypieku.W trakcie zajęć dzieci zdobywać  będą medal „MAŁEGO CUKIERNIKA”  z ustalonym  regulaminem.

     Projekt   edukacyjny został zrealizowany w styczniu 2020 w grupach starszych

     Temat:    FERIE Z FILMEM ANIMOWANYM – PRZYGODY KRECIKA

                  – działania z wykorzystaniem  wybranych technik freinetowskich.

     Cele ogólne

     • ćwiczenie koncentracji uwagi i pamięci,
     • stymulowanie rozwoju mowy,
     • pobudzanie kreatywności i wyobraźni podczas zadań stawianych do wykonania
     • rozwijanie postawy ,   uczestnika i konsumenta  kulturopodobnych wytworów

      

     Zaety zastosowania filmu animowanego:

     • treść   dostosowana do wieku dziecka. 
     • nieprzeładowane efektami specjalnymi, niosące jakieś wartości i przesłanie.
         brak  efektów specjalnych, których obraz  zmienia  się szybko -  uniknie  przeładowania informacjami dziecka  
     •   stymulowanie dziecka obrazem  wywoływanie zaciekawienia, skupienia uwagi, koncentracji

      

       Zastosowanie  świadomego przekazu , który ma jakiś sens, daje pozytywne emocje. Często w sposób przystępny pokazuje w jakiś sposób przeżyć i rozwiązać trudne życiowe sytuacje. Jest to alternatywa w dobie ogólnie dostępnego Internetu dzieci trafiają na praktycznie wszystko - niezależnie od jakości, formy czy treści. Rozbudzanie    świadomości dziecka i dostrzeganie przyjemności  z uczestniczenia
      

     Rozumienie i otwartość na język filmowy to proces, który powinniśmy rozwijać i pielęgnować w dzieciach.  Po  obejrzeniu każdego  filmu jest   rozmawianie  o nim w kręgu rówieśników : ocenianie, krytykowanie bohaterów.

     Dodatkowo źródłem obserwacji pedagogicznej będzie    obserwacja  reakcji dziecka podczas oglądania.

     Źródła:CYKL  FILMÓW Z CYKLU „ KRATKY FILM PRAHA”  - PŁYTY  VCD  z cyklu  KRECIK

     Stevenson J.A., (1930), Metoda projektu w nauczaniu. LwówE. Skowrońska-Labecka, Dźwięk i gest, Warszawa 1984

      

                                                                                                       

     Projekt   edukacyjny

     Temat:    WAKACJE Z BAŚNIĄ I BAJKĄ – wprowadzenie elementów  bajkoterapii do działań z przedszkolakami

     Żródła:

     Stevenson J.A., (1930), Metoda projektu w nauczaniu. LwówC.Pertler, RPertler: Baśnie w przedszkolu;

     Cele ogólne

     • wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka, niwelowanie lęku, budowanie  w dziecku zaufania, poczucia bezpieczeństwa;kształtowanie nawyku słuchania, ćwiczenie koncentracji uwagi i pamięci, stymulowanie rozwoju mowy, pobudzanie kreatywności i wyobraźni

     Cele szczegółowe baśni:

     1. FUNKCJA SOCJALIZACYJNA. Bajki tworzą nowe wzorce zachowań – małe dzieci uczą się od bohaterów reguł, które rządzą w świecie dorosłych. Naśladując ich zachowania, przyswajają role społeczne, które potem ćwiczą w zabawach ze swoimi rówieśnikami
     2. FUNKCJA KOMPENSACYJNA Po wysłuchaniu lub przeczytaniu bajki dzieci wyobrażają sobie, jak wyglądają bohaterowie, malują ich postacie na obrazkach, wchodzą w ich role w zabawach, utożsamiają się z nimi. Dzięki temu rozwijają wyobraźnie oraz ćwiczą kreatywność. Funkcja ta jest bardzo ważna, ponieważ wzmacnia poczucie własnej wartości, buduje optymizm oraz utrwala inny sposób myślenia: jestem silny, poradzę sobie z każdym problemem, wiem jak to zrobić, nie poddam się, pokonam własne słabości . Podnosi poczucie własnej wartości i przynosi radość
     3. FUNKCJA RELAKSACYJNA. Świat baśni rekompensuje dziecku ubogie środowisko wychowawcze, zaspokaja ważne dla jego rozwoju emocjonalnego potrzeby. Dziecko buduje w sobie poczucie, że chociaż jest źle, to później los może się odwrócić. Baśnie pozwalają wzbić się dziecku ponad przeciętność. Literatura kompensacyjna łagodzi lub znosi cierpienie. Uświadamia ona dziecku, jak może się ono realizować nie w podświadomości, lecz rzeczywistości. Ukierunkowanie dziecka  na działanie pomaga mu w zmierzeniu się ze swoimi lekami oraz p

      1.wprowadzenie   bajki w każdy poniedziałek  -czytanie lub opowiadanie dzieciom baśni i bajek, rozmowy na temat baśni lub bajki  (wypowiedzi swobodne na temat bajki, wyodrębnianie postaci dobrych i złych; ocena ich postępowania, opowiadanie kolejno wydarzeń, określanie co jest dobre, co złe, zastanawianie się dlaczego dana postać postąpiła tak, nie inaczej, obrona postaci itd.)

     2. w kolejnych dniach tygodnia - działania inspirowane tekstem np.  ilustrowanie bajek za pomocą różnych form plastycznych (malowanki, wyklejanki, wydzieranki) i muzycznych (muzykowanie, wyliczanki- śpiewanki, pląsy itp.) oraz zabaw

     2. Utrwalenie i podsumowanie  bajki w każdy piątek   

     Uwagi metodyczne:
     Działania z przedszkolakami oraz tok wprowadzania kolejnych baśni i bajek zostanie dostosowany do wieku przedszkolaków .

     Nauczycielki w poszczególnych grupach utrwalając  treść baśni zastosują wybrane zabawy: plastyczne, teatralne , językowe, relaksacyjne ; za inspirację posłużą propozycje opisane w pozycjach książkowych ( umieszczone w bibliografii).

      Nauczyciele realizujący projekt wszyscy  pracujący nauczyciele w każdej grupie wakacyjnej.

      

      

      

      

      

 • Galeria zdjęć

   brak danych