• SYSTEM MOTYWOWANIA

    • System motywowania obowiązujący w Miejskim Przedszkolu nr 32 w Katowicach

     zmierza  do wyposażania  naszych wychowanków  w bagaż norm, zasad postępowania pomocnych w życiu przedszkolnym  jak i późniejszym.   Do podstawowych zadań naszej placówki  w zakresie kształtowania podstawowych wartości życiowych należy:

     1. Stwarzanie dzieciom warunków do poznania samego siebie

     2.Pomaganie dzieciom w dostrzeganiu pozytywnych wartości,

     3.Inspirowanie dzieci do poszukiwania własnych wartości

     4. Pogłębianie motywacji odnośnie  podejmowania pozytywnych decyzji

     5.Stwarzanie dzieciom warunków do poznawania  swych mocnych stron

      

                             W całokształcie naszej pracy na pierwszym miejscu stawiamy DZIECKO - jego dobro, zgodnie z ideą pedagogiki bezpośrednio skierowanej na dziecko, jego potrzeby i spontaniczność.

      Spełniamy zadania dydaktyczne opiekuńcze, wychowawcze zgodnie z podstawą programową.

     Wspomagamy wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzymy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. W swojej działalności wychowawczo – opiekuńczej kierujemy się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka . Pełnimy funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze rodziców.

     Obowiązujące w naszym przedszkolu  zasady  wychowania  to wyraźnie określone normy postępowania wychowawcy, regulujące interakcje między nim, a wychowankiem.

     • zasada zobiektywizowanej akceptacji [każdy wychowawca  akceptuje swojego wychowanka takim, jakim on jest],
     • zasada indywidualizacji [poziom wymagań w stosunku do konkretnego dziecka   dostosowujemy  do jego możliwości],
     • zasada zgodności kierunków działania podmiotów wychowawczych [ujednolicenia wszystkich działań wychowawczych nauczycieli i rodziców sprzyja wychowaniu],
     • zasada wysokich wymagań, z jednoczesnym poszanowaniem godności osobistej wychowanka [  wychowawcy   traktują każdego  wychowanka z  poszanowaniem  jego osobowości i poczucia własnej godności],
     • zasada adekwatności zastosowanych form oddziaływania wychowawczego.

      

  • Kontakty

   • Miejskie Przedszkole nr 32 w Katowicach
   • mp32katowice@interia.pl
   • mp32katowice@interia.pl
   • (32) 251-58-74; 797447200; 797447300;
   • Miejskie Przedszkole nr 32 w Katowicach, ul. Szopienicka 29 40-431 KATOWICE Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych