• METODY WYCHOWAWCZE

    • Stosowane  metody wychowawcze w grupie 4 ( dzieci starsze)

     • Metoda modelowania – polega na świeceniu własnym przykładem. Jedna z najskuteczniejszych metod wychowania, odwołująca się do obserwacji i naśladowania przez dzieci zachowań osób dorosłych z najbliższego otoczenia ( nauczyciele, personel, rodzice, rodzeństwo) 
     • Metoda perswazji – metoda oddziałująca za pomocą słowa. Polega na wyjaśnianiu, argumentowaniu, tłumaczeniu zasad postępowania i korygowaniu błędów w zachowaniu dziecka. Podczas perswazji warto odwoływać się do przykładów, wywoływać empatię, poruszać wewnętrzny świat przeżyć malca, pytać o jego zdanie na dany temat.
     • Metody zadaniowe – polegają na zaaranżowaniu dzieciom konkretnych sytuacji zadaniowych, które wymagają współpracy i podjęcia wysiłków, by zrealizować określony cel, mający doprowadzić do wzrostu wiedzy i wzbogacenia szkrabów o nowe doświadczenia oraz umiejętności. Metody zadaniowe świetnie wkomponowują się w różnego rodzaju działalności zabawowe, teatrzyki, spektakle, wykonywanie wspólnych projektów czy tworzenie grupowych prac plastycznych. Dzieci uczą się negocjowania, konstruktywnej komunikacji, akceptacji norm społecznych. Podejmują określane role społeczne, rozwiązują konflikty i wzbogacają swoje umiejętności interpersonalne.
     • Dyskutowanie i wyjaśnianie – polega na wymianie zdań na linii nauczyciel -dziecko. Porozumiewanie się powinno mieć charakter partnerski na bazie analizy, oceny argumentów każdej ze stron, zapoznania się z potrzebami i aspiracjami partnera rozmów,   dzielenie się własnym doświadczeniem, interpretowanie pewnych faktów, ukazanie dróg dojścia do wyznaczonych sobie przez dziecko zadań.
     • Inspirowanie i stymulowanie aktywności dziecka – mobilizowanie dziecka do wyznaczania sobie celów i wspierania go w dążeniu do realizacji marzeń. Podpowiadanie  kierunków działań i zachęcanie  do ambitnych osiągnięć.
     • Wyrażanie aprobaty i dezaprobaty – metoda wychowawcza odwołująca się do mechanizmu psychologicznego (prawo efektu), leżącego u podstaw karania i nagradzania .Nauczyciele wyrażają swoją akceptację lub brak akceptacji dla pewnych poczynań i sposobów zachowania dziecka. Stymulują malucha do powtarzania działań, które służą jego rozwojowi, natomiast ganią reakcje dysfunkcjonalne, żywiąc nadzieję, że dziecko, któremu zależy na zdaniu opiekunów, zmodyfikuje swoje postępowanie.
     • Dostarczanie wiedzy i ćwiczenie – podstawą wychowania jest wyposażenie dziecka  w informacje o tym, jak można się zachować i jaka jest najbardziej konstruktywna (akceptowana społecznie) forma postępowania w danym kontekście sytuacyjnym. Dziecko dysponujące wiedzą na dany temat ma szansę zachować się w korzystny dla wszystkich sposób. By reakcja się utrwaliła, warto ją powtarzać, ćwiczyć i instruować, udzielając wskazówek postępowania.

     STOSUJEMY ZASADĘ ZACHOWANIA 4 KROKÓW wg B. Karwackiej

     1/nie rób mi tak bo tego nie lubię

     2/nie rób bo nie będę się z tobą bawił

     3/ nie rób bo powiem pani

     4/mówię pani

     • Kary i nagrody – metoda wychowawcza gdzie  KARY to wzmocnienia negatywne, które mają wygasić nieakceptowane formy zachowań oraz  NAGRODY to wzmocnienia pozytywne, mające utrwalić i wzmocnić zachowania konstruktywne, przejawiane przez dziecko.
     • Nagradzanie lub karanie odbywa się  bezpośrednio po aktywności dziecka.

     NIE STOSUJEMY KAR CIELESNYCH   uczących  jedynie agresji.    

      

     Formy nagradzania zachowań respektujących ustalone normy i zasady:

     ·pochwała wobec grupy,

     ·pochwała indywidualna,

     ·pochwała przed rodzicami,

     ·atrakcyjne spędzanie czasu, atrakcyjna zabawa w grupie według pomysłu dzieci,

     ·darzenie dziecko szczególnym zaufaniem np. zwiększając zakres jego samodzielności,

     ·drobne nagrody rzeczowe, np. emblematy uznania (odznaka, order),

     ·dostęp do atrakcyjnej zabawki.

     Nagradzamy za:

     ·stosowanie ustalonych umów i zasad,

     ·wysiłek włożony w wykonanie pracy, zadania,

     ·wypełnienie podjętych obowiązków,

     ·bezinteresowną pomoc innym,

     ·stosowanie zasad ochrony przyrody,

     ·aktywny udział w pracach grupy

      

     Formy karania za niestosowanie się do ustalonych wspólnie zasad:

     ·kara naturalna jako bezpośrednie następstwo winy (w sytuacjach nie zagrażających zdrowiu dziecka),

     ·zastosowanie aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji,

     ·upomnienie słowne (przypomnienie obowiązujących zasad),

     ·rozmowa -przedstawienie następstw zachowania (skłonienie dziecka do autorefleksji),

     ·wyrażenie przez nauczyciela smutku i nie zadowolenia z powodu zachowania dziecka, ·odsunięcie na krótki czas od zabawy,

     ·poinformowanie rodziców o przewinieniu.

     Kary stosujemy za:

     ·nieprzestrzeganie ustalonych norm i zasad współżycia w grupie i przedszkolu,

     ·stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu i innych

     ,·zachowania agresywne,

     ·niszczenie wytworów pracy innych, ich własności,

     ·celowe nie wywiązanie się z podjętych obowiązków

      

     Sposoby reagowania rodziców na "trudne" zachowania dzieci, pożądane w procesie budowania dyscypliny:

     ·ustal jasne zasady postępowania, zawrzyj umowę z dzieckiem

     ·ustal konsekwencje nieprzestrzegania umów

     ·odwołuj się do ustalonych reguł i zasad, przypominaj o nich

     ·reaguj na to co widzisz, słyszysz, czujesz -brak reakcji jest przyzwoleniem na niewłaściwe zachowanie

     ·bądź konsekwentny

     ·wprowadź zwyczaje i sygnały ostrzegawcze, zawierające wyraźną niewypowiedzianą wskazówkę, przypomnienie lub polecenie: wcześniej umówiony znak, minę, gest, dźwięk, postawę ciała

     .·skoncentruj się na głównym problemie -nie załatwisz wszystkich problemów naraz

     ·twoje komunikaty werbalne i niewerbalne muszą być spójne

     ·używaj krótkich instrukcji

     ·mów czego oczekujesz i co chcesz, żeby dzieci robiły, a nie, czego nie chcesz

     ·używaj słowa dziękuję na końcu formy rozkazującej

     ·używaj słów "proszę", "teraz", "już" jeżeli dziecko jest niezdecydowane lub potrzebne mu jest ponaglenie

     ·uśmiechnij się i żartuj bez naśmiewania się

     ·monitoruj proces zmian

     ·udzielaj informacji zwrotnych

     ·świętuj sukcesy

      

      

 • Galeria zdjęć

   brak danych