• Miejskie Przedszkole nr 32 w Katowicach

    •                                                           

      

                   Miejskie Przedszkole nr  32 do działania powołano 14 lutego 1989 roku, tegoż roku rozpoczęło tez swoja działalność. Organem prowadzącym jest Miasto Katowice  nadzór sprawuje Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach. Przedszkole mieści się w dzielnicy Katowic - Nikiszowcu.  Jest zlokalizowane na uboczu osiedla mieszkaniowego, z dala od szosy, w pobliżu lasu i ogródków działkowych. Placówka mieści się w wolno stojącym, dużym jednopiętrowym budynku z przestronnym ogrodem. Budynek przedszkola jest duży i urządzony funkcjonalnie. Przestronne i widne sale, które są wyposażone w sprzęt i zabawki dają dzieciom możliwości różnorodnych zabaw oraz działań samodzielnych i organizowanych pod kierunkiem nauczyciela .

     Zajęcia ruchowe i rytmiczne odbywają się na sali gimnastycznej.
     Plac zabaw położony jest w pobliżu lasu i wyposażony jest w urządzenia ogrodowe.
     Obiekt jest dozorowany, wyposażony w monitoring i system alarmowy.

                 Do przedszkola uczęszcza 100 wychowanków w wieku od 3 do 6 lat, którzy rozmieszczeni są w czterech oddziałach skupiających  dzieci w zbliżonym wieku . Zgodnie z potrzebami rodziców placówka czynna jest w godz. 6.00 – 17.00.

     Nad rozwojem i bezpieczeństwem dzieci czuwa kadra pedagogiczna o wysokich kwalifikacjach pedagogicznych, kompetentna z wieloletnim stażem w pracy z dziećmi oraz pracownicy obsługi, tworzący zespół, otwarty na potrzeby dzieci i rodziców.

     Praca dydaktyczna, opiekuńcza i wychowawcza prowadzona jest zgodnie z podstawa programową wychowania przedszkolnego i przyjętym do realizacji programem .Wzmacnianie efektów działalności opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej odbywa się poprzez   zapewnienie warunków sprzyjających rozwojowi dzieci na miarę ich możliwości   i potrzeb.

     Koncepcja pracy uwzględnia rozwijanie   zainteresowań dzieci i umożliwienie im aktywnego uczestnictwa w konkretnej rzeczywistości, poprzez organizowanie różnorodnych kontaktów ze środowiskiem przyrodniczym i społecznym. Tak  szeroko rozumiane środowisko edukacyjne, umożliwia powstawanie w wychowankach  zmian rozwojowych, zgodnych z ich potencjałem.

     Zainteresowania otaczającym światem , przeżycia indywidualne pozwalają dziecku wyrażać własne doświadczenia i spostrzeżenia poprzez różnorodną działalność artystyczną.

     Rozwijanie u wychowanków takich cech charakteru, jak: dobroć, empatia, otwartość, zaradność, odporność emocjonalna, samodzielność, kreatywność,wiara we własne możliwości, umiejętność współdziałania, wrażliwość na potrzeby innych.

     Stosujemy    odmiany  edukacji aktywnej – z dużym powodzeniem realizujemy  koncepcję pedagogiczną Celestyna Freineta oraz DAR ZABAWY F.Froebla . Od wielu lat doświadczeni  nauczyciele ( członkowie PSAPCF)  wykorzystują w swojej pracy z dziećmi techniki Celestyna Freineta czyli  metody nauczania i wychowania oparte na pełnej: aktywności, swobodnej ekspresji osobistej zespolonej z różnymi   formami pracy indywidualnej i zespołowej. Pozwala to zdobyć przedszkolakom samodzielne i grupowe doświadczenia, rozwijać motywację oraz odpowiedzialność za własne poczynania. Wyzwala to w grupie dziecięcej ład i harmonię oraz równowagę i postęp zwłaszcza w kontaktach rówieśniczych.Od 2015 roku po stworzeniu bazy, wprowadzamy  również koncepcję pedagogiczną F.Froebla dającą dzieciom możliwość usamodzielnienia się, rozwijania swoich zainteresowań w sposób twórczy i aktywny. Stosując koncepcję F. Froebla dziecko potrafi bez przeszkód zarówno współdziałać w grupie, jak i odnaleźć się indywidualnie w sytuacji zadaniowej.

     Aktywna zabawa i nauka bazujące na rozbudzaniu  poznawczemu , które pojawia się stosując wybrane  koncepcje pracy pedagogicznej , gwarantuje dziecku łatwość w poszukiwaniu i przyswajaniu wiedzy, gdyż to samo dziecko jest odkrywcą, badaczem oraz samodzielnie wysuwa wnioski ze swojego działania.

     Wspomaganie rodziców w wychowaniu dziecka odbywa się poprzez angażowanie ich  do realizacji zadań określonych w koncepcji. Ma to wpływ na  stwarzanie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku rodzinnym i przedszkolnym.Specjaliści zatrudnieni w przedszkolu to : psycholog, logopeda, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej, którzy współpracując  z rodzicami przyczyniają się do ujednolicenia pracy dydaktyczno - wychowawczej.

     Współpraca  z organizacjami i instytucjami wspierającymi działania edukacyjne PPP nr 3 w Katowicach, PSAPCF,MDK filia nr 2 w Giszowcu  MBP filia nr 21 przyczynia się do  wyrównywanie szans edukacyjnych przedszkolaków
     Promowanie osiągnięć dzieci w środowisku lokalnym przy współpracy   z instytucjami i organizacjami środowiskowymi odbywa się poprzez stałe uroczystości i imprezy środowiskowe krzewiące kulturę i tradycje rodzinne, edukację regionalną  : wycieczki do instytucji lokalnych, koncerty muzyczne i przedstawienia teatralne, barbórkowe spotkania z górnikami, mikołajki, jasełka przedszkolaków, bal karnawałowy, tradycje świąt wielkanocnych, uroczyste obchody Dnia Babci i Dziadka jak i Dnia Matki i Ojca, festyn rodzinny, udział dzieci w jednodniowej wycieczce.
     Przedszkolaki systematycznie biorą udział w kampanii: Cała Polska Czyta Dzieciom, akcjach Zbieranie baterii, makulatury .

  • Kontakty

   • Miejskie Przedszkole nr 32 w Katowicach
   • mp32katowice@interia.pl
   • mp32katowice@interia.pl
   • (32) 251-58-74; 797447200; 797447300;
   • Miejskie Przedszkole nr 32 w Katowicach, ul. Szopienicka 29 40-431 KATOWICE Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych