• ZASADY ODPŁATNOŚCI

    •  

     Opłaty za przedszkole

     1. Koszty pobytu dziecka w przedszkolu obejmują :

     - opłatę stałą – 1,00 zł za każdą godzinę świadczeń realizowanych poza podstawą programową

     - opłatę za wyżywienie – 9 zł dziennie za 3 posiłki ( śniadanie, obiad, podwieczorek)

     1. W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza drugie dziecko, opłata stała, o której mowa w pkt 1 wynosi 0,65 zł za każdą godzinę świadczeń
     2. W godzinach od 8:00 do 14:00 realizowana jest bezpłatnie 6 h. 
     3. Opłata stała naliczana jest zgodnie z zawartą umową za godziny świadczeń wykraczające poza bezpłatne godziny, tj.

      od 6:00 do 8:00 oraz od 14:00 do 17:00.

     1. Opłaty, o których mowa w pkt 1 płatne są miesięcznie z góry do dnia 10 każdego miesiąca za dany miesiąc.
     2. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, opłata za wyżywienie i stała podlegają zwrotowi za każdy dzień nieobecności.
     3. Wysokość opłaty stałej ustala Rada Miasta Katowice – UCHWAŁA Nr LXI/1263/18 z dnia 25 października 2018r. w sprawie ustalenia opłat  za  świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice.
     4. Wysokość stawki żywieniowej ustala Dyrektor Przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.

      

      

      

      

      

      

      

      

 • Galeria zdjęć

   brak danych