• PROCEDURA COVID- 19

    •  

     Zarządzenie Nr 12 / 2021 - 2022

     Dyrektora  Miejskiego Przedszkola nr 32w Katowicach

     z dnia 12.03.2021 r.

     wprowadzające „Procedurę organizacji i bezpiecznego funkcjonowania przedszkola dla dzieci  wraz z wytycznymi  w sytuacji funkcjonującego stanu epidemicznego związanego z COVID-19”

     Podstawa prawna :

     1. Rozporządzenie Ministra Edukacji i nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
     2. wytyczne epidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 11 marca 2022 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195

     Zarządza się co następuje:

     § 1

     W celu zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa w przedszkolu Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 32 w Katowicach wprowadza w życie „Procedurę organizacji i bezpiecznego funkcjonowania przedszkola dla dzieci  wraz z wytycznymi  w sytuacji funkcjonującego stanu epidemicznego związanego z COVID-19”, która stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

     § 2

     1. Z zarządzeniem zobowiązani są zapoznać się wszyscy pracownicy Przedszkola.     
     2. Zarządzenie udostępnia się wszystkim rodzicom wychowanków przedszkola.

      

     § 3

     Traci moc Zarządzenie Nr 14 / 2020 – 2021 Dyrektora  Miejskiego Przedszkola nr 32w Katowicach

     z dnia 08.08.2021 r. wprowadzające „Procedurę organizacji i bezpiecznego funkcjonowania przedszkola dla dzieci  wraz z wytycznymi  w sytuacji funkcjonującego stanu epidemicznego związanego z COVID-19”

     § 4

     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem publikacji.

     Załącznik nr 1

     Zarządzenie Nr 12 / 2021 - 2022

     Dyrektora  Miejskiego Przedszkola nr 32 w Katowicach

     z dnia 12.03.2021 r. wprowadzające

     „Procedurę organizacji i bezpiecznego funkcjonowania

     przedszkola dla dzieci  wraz z wytycznymi  w sytuacji

     funkcjonującego stanu epidemicznego związanego z COVID-19”

     „Procedura organizacji i bezpiecznego funkcjonowania przedszkola

     dla dzieci  wraz z wytycznymi  w sytuacji funkcjonującego

     stanu epidemicznego związanego z COVID-19”

     §1

     Mając na uwadze konieczność:

     a) zapewnienia właściwych warunków bezpiecznego pobytu w placówce w sytuacji obowiązującego  

         stanu epidemicznego związanego z wirusem Covid-19 wprowadza się do odwołania w placówce  

         zasady, obowiązki obejmujące wszystkie strony organizacji i realizacji procesu opiekuńczego,

     b) ochrony żywotnych interesów dzieci, rodziców i pracowników występujących w procesie

          działalności opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawczej wykonywanych w ważnych celach   

           publicznych,

     c) ochrony danych osobowych i godności wszystkich osób fizycznych mogących być narażonych na

         pozbawienie ich praw,

      

     wprowadza się zestaw wewnętrznych norm i zasad regulujących kwestie bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu w trakcie zagrożenia epidemiologicznego związanego z Covid-19.

      

     §2

      

     Organizacja opieki dla dzieci w przedszkolu:

     1. Przedszkole w okresie zagrożenia epidemicznego do jego odwołania funkcjonuje od poniedziałku  

        do  piątku w godzinach od 6:00 do 17:00. Dzieci przyprowadzana są do godziny 8:15, a odbierane   

        są do godziny 16:30.

         Od 8:15 i od 16:30 przeprowadzana jest dezynfekcja pomieszczeń.

     2. Jedna grupa dzieci  przebywa w wyznaczonej i stałej sali.

     3. Do grupy dzieci przyporządkowani są ci sami nauczyciele, w miarę możliwości organizacyjnych.

     4. W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie

          uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory

          sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie myć, czyścić i dezynfekować.

     5. Dziecko nie zabiera ze sobą do przedszkola i z przedszkola żadnych przedmiotów, zabawek,

         jedzenia, picia, książek, kocyków itd..

     6. Ze względu na zaistniałą sytuację przedszkole rezygnuje z profilaktyki mycia zębów w

         przedszkolu.

     7. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, a także w czasie gdy dzieci nie przebywają w  

         sali, oraz w razie potrzeby także w czasie zajęć.

     8. W miarę możliwości organizacyjnych należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi

         stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci.

     9. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczają do minimum

          kontakty z dziećmi oraz nauczycielami. W przestrzeni wspólnej zobowiązani są do stosowania

          maseczek – najlepiej chirurgicznych.

     10. Zapewnia się  sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka – kontakt

           telefoniczny.

     11. Należy uzyskać zgodę rodziców/ prawnych opiekunów dziecka na pomiar temperatury ciała

           dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów

           chorobowych.

     12. Jeśli pracownik przedszkola zaobserwuje u dziecka objawy mogące wskazywać na infekcję dróg

           oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności),należy

           odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem

           minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów

           w celu pilnego odebrania dziecka z podmiotu.

     13. Przedszkole zabezpiecza jedno pomieszczenie na izolatorium, w którym może przebywać dziecko

           z podejrzeniem choroby lub chore pod opieką personelu przedszkola do czasu przejęcia opieki

           nad  dzieckiem przez rodziców lub zabrania dziecka przez służby medyczne.

     14. Izolatorium jest również wykorzystane przez pracownika placówki, który otrzymał zalecenie

           izolacji od Dyrektora placówki w oczekiwaniu na przyjazd służb medycznych.

     15. Pomieszczenie izolatorium udostępnia się pod warunkiem przeprowadzenia procesu dezynfekcji.

     16. Korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu na terenie ogrodu przedszkolnego

           odbywa się przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich.

     17. Ogranicza się do niezbędnego minimum wyjścia poza teren przedszkola.

     18. Harmonogram mycia i dezynfekcji pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia określa Dyrektor

           przedszkola i wydaje w tej mierze odrębne indywidualne poleceniach służbowe.

     19. Niezależnie od harmonogramu mycia i dezynfekcji w placówce zostały udostępnione w każdym

           z pomieszczeń preparaty dezynfekujące do stosowania, których są zobowiązani wszyscy

           pracownicy przedszkola, dzieci, rodzice dzieci jak i osoby trzecie.

     20. Na terenie przedszkola w tym placu zabaw mogą przebywać tylko dzieci uczęszczające do

           przedszkola, pracownicy w określonych przez Dyrektora przedszkola godzinach.

     2. W strefie wejściowej/wyjściowej do i z budynku sprawowany jest dyżur wyznaczonych wg

           harmonogramu pracowników przedszkola.

     232. Przedszkole ogranicza do niezbędnego minimum  przyjmowanie  interesantów zewnętrznych

           w czasie funkcjonowania przedszkola z zachowaniem środków ostrożności.

           Istnieje możliwość uzyskania informacji pod numerami telefonów: 32 251 5874 / 797 447 200 /     

           797 447 300.

     § 3

     Zasady oddawania dziecka do przedszkola

     1. Możliwość przyprowadzenia dziecka do przedszkola tylko w godzinach od 6:00 do 8:15.   

         Następnie drzwi do przedszkola zostają zamknięte (bez żadnych odstępstw) - od 8:15   

         przeprowadzana jest dezynfekcja pomieszczeń.

     2. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający dzieci do przedszkola są zobowiązani do zachowania   

         dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich

         rodziców.

     3. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej przedszkola, z zachowaniem zasady – 1

         rodzic z dzieckiem/ dziećmi w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m ( 4   

         rodziców na holu), rygorystycznie przestrzegając wszelkich środków ostrożności – osłona ust i    

         nosa i  dezynfekcja rąk.

     4. Surowo zabroniony jest osobisty kontakt z osobami trzecimi dzieci uczęszczających do

         przedszkola.

     5. W miejscu wyznaczonym (hol) umieszczony jest płyn dezynfekujący, którym należy

         zdezynfekować ręce.

     6. Następnie jak najszybciej należy przebrać dziecko w szatni.

     7. Po wstępnej kontroli stanu zdrowia dziecka opiekę nad dzieckiem uczęszczającym do przedszkola

         przejmuje upoważniony pracownik przedszkola.

     8. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe bez objawów infekcji lub choroby

         zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nie obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.

         Dzieci chore i z podwyższoną temperaturą nie będą odbierane od rodzica/ opiekuna.

     9. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe bez objawów infekcji

         lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został na nie nałożony obowiązek kwarantanny lub izolacji

         domowej.

     10. Jeżeli w domu przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać

           dziecka do przedszkola.

     11. Rodzice i osoby przyprowadzające dziecko mają zakaz wchodzenia do innych pomieszczeń

           przedszkolnych niż hol i gabinet dyrektora lub samodzielnego referenta.

     12. Dzieci pozostające pod opieką przedszkola korzystają z: pomieszczeń, sprzętu, zabawek 

          i pomocy dydaktycznych.

     13. Przedszkole winno być niezwłocznie informowana przez rodziców o niedyspozycjach

           zdrowotnych dziecka.

     14. Nie dopuszcza się podawania jakichkolwiek leków dzieciom uczęszczającym do przedszkola na

           prośbę rodziców.

     § 4

     Zasady odbierania dziecka z przedszkola

     1. Odbieranie dzieci z przedszkola będzie możliwe w godzinach: 14:10-16:30. Przed godz. 14:10

         drzwi  do przedszkola będą zamknięte (bez żadnych odstępstw).

     2. Osoby odbierające dziecko muszą mieć założoną maseczkę i zdezynfekować ręce.                 

     3. W godzinach od 14:11-16:30 osoba wyznaczona z pracowników będzie odpowiedzialna za

         przekazanie dziecka w ręce osoby odbierającej w strefie wspólnej przedszkola.

     4. Rodzice i opiekunowie odbierający dzieci z przedszkola są zobowiązani do zachowania dystansu

         społecznego w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców.

     3. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej przedszkola, z zachowaniem zasady – 1

         rodzic z dzieckiem/ dziećmi w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi ( 4

         rodziców na holu), rygorystycznie przestrzegając wszelkich środków ostrożności – osłona ust i  

         nosa i dezynfekcja rąk.

     4. W miejscu wyznaczonym (hol) umieszczony jest płyn dezynfekujący, którym należy

         zdezynfekować ręce.

     5. Surowo zabroniony jest osobisty kontakt z osobami trzecimi dzieci uczęszczających do

         przedszkola.

     6. Następnie jak najszybciej należy przebrać dziecko w szatni.

     8. Należy codziennie  zabrać z szatni wszystkie rzeczy dziecka, ponieważ będzie przeprowadzana

         dezynfekcja pomieszczeń i szatni.

     9. Rodzice i osoby odbierające dziecko mają zakaz wchodzenia do innych pomieszczeń

         przedszkolnych niż hol i gabinet dyrektora lub samodzielnego referenta.

     § 5

      

     Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

     1. Przed wejściem do budynku przedszkola:
     1. zamieszcza się informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe wchodzące do budynku,
     2. umożliwia skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk,
     3. egzekwuje się obowiązek dezynfekcji rąk przez rodziców/opiekunów prawnych i osoby trzecie,
     4. egzekwuje się obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki.
     1. Przedszkole umożliwia regularność mycia rąk wodą i mydłem oraz dopilnowuje, aby robiły to dzieci, szczególności po:
     1. przyjściu do przedszkola,
     2. przed jedzeniem,
     3. po skorzystaniu z toalety,
     4. po powrocie z ogrodu przedszkolnego.
     1. Przedszkole wprowadza stały monitoring codziennych prac porządkowych  ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych w tym szczególności: poręczy, klamek, powierzchni płaskich, parapetów, blatów, półek, powierzchni stolików, krzeseł, włączników, klawiatury komputera, powierzchni sprzętu

     i pomocy dydaktycznych.              

     W celu prawidłowego wykonania prac porządkowych samodzielny referent  sporządza harmonogram i wydaje indywidualne polecenia.

     1. Czynności dezynfekujących w pomieszczeniach wykonywane są :
     1. wg zaleceń producenta,
     2. w trakcie nieobecności dzieci w pomieszczeniu z uwzględnieniem obowiązku wywietrzenia pomieszczenia przed wejściem do niego dzieci i ich opiekunów tak, by nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji,
     3. w trakcie nieobecności dzieci i opiekunów w bezpośrednim sąsiedztwie ogrodu przedszkolnego.
     1. Pracownicy przedszkola sprawujący opiekę nad dziećmi i pozostali pracownicy są zaopatrzeni

     w indywidualne środki ochrony indywidualnej, do których zalicza się:

     1. jednorazowe rękawiczki,
     2. maseczki na usta i nos,
     3. fartuchy z długim rękawem używane w trakcie konieczności sprawowania indywidualnej opieki na dzieckiem umieszczonym w izolatorium.
     1. W ramach edukacji związanej z właściwym wykonywanie zabiegów mycia rąk w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych umieszcza się instrukcje mycia i dezynfekcji rąk.
     2. Toalety i umywalnie dezynfekowane są na bieżąco.
     3. W obszarze magazynu żywnościowego, kuchni obowiązują wytyczne dotyczące GHP, GMP

     i systemu jakości HACCP.

     1. Podczas zamawiania produktów spożywczych należy:
     1. zwrócić uwagę by były szczelnie opakowane - co umożliwi ich zewnętrzną dezynfekcję,
     2. zamawiać produkty spożywcze we właściwych terminach przydatności do spożycia,
     3. produkty spożywcze powinny w miarę możliwości posiadać oznaczenie partii towaru, normy, certyfikaty jakościowe opakowań i produktów.
     1. Kontakt z dostawcami usług w tym szczególności żywności wymaga:
     1. wyznaczenia oddzielnego wejścia dla dostaw i strefy przejęcia dostawy,
     2. stosowania środków ochrony indywidualnej w trakcie procesu dostawy,
     3. monitorowania stanu zdrowia dostawcy,
     4. przejmowania opakowań bez uszkodzeń,
     5. przyjmowania produktów z zachowaniem łańcucha chłodniczego,
     6. przejmowania dokumentacji w opakowaniu (koszulka) co pozwala na odczyt i defekację,
     7. zgłaszania wszelkich nieprawidłowości niezwłocznie Dyrektorowi przedszkola.

     § 6

     Organizacja wyżywienia

     1. Przy organizacji żywienia – kuchnia- w przedszkolu, obok warunków higienicznych wymaganych  

         przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo

         wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego

         pracowników - środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni

         i sprzętów.

     2. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk

         pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

     3. Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych, czyszczenie

         blatów stołów i poręczy krzeseł.

     4. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze

         minimum 60°C lub je wyparzać.

     § 7

     Tryb postępowania w przypadku stwierdzonego zagrożenia

     1. Na podstawie wyrażonej w oświadczeniu rodziców dzieci (Załącznik nr 1 do Procedury) zgody dokonywane jest przez pracowników przedszkola sprawdzenie poprzez obserwację jego stanu dyspozycji zdrowotnej.
     2. Jeżeli wynik kontroli zdrowia dziecka w ocenie pracownika (np.: podwyższona/wysoka temperatura powyżej +37,0°, duszności, kichanie, kaszel itp.) zostaje:
     1. podczas przyjęcia dziecka do przedszkola uniemożliwione jego przyjęcie do placówki,

     a następnie o decyzji odmownej informuje się Dyrektora przedszkola i odnotowuje się ten fakt

     w notatce służbowej,

     1. podczas pobytu dziecka w przedszkolu fakt niedyspozycji zdrowotnej dziecka zgłasza nauczyciel Dyrektorowi przedszkola, który wydaje decyzję w sprawie umieszczenia dziecka w izolatorium pod opieką znanego dziecku pracownika przedszkola . Po umieszczeniu dziecka w izolatorium o fakcie niedyspozycji zdrowotnej dziecka informowani są niezwłocznie jego rodzice/opiekunowie prawni, a w razie konieczności służby ratownicze, powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna oraz organ prowadzący przedszkole.
     1. Dyrektor zawiesza możliwość uczęszczania dziecka do przedszkola do czasu wyzdrowienia

     z jednoczesnym dostarczeniem zaświadczenia od lekarza prowadzącego kiedy:

     1. nastąpiła odmowa przyjęcia dziecka do przedszkola w momencie wstępnej kontroli podczas przejmowania opieki nad dzieckiem;
     2. umieszczenia dziecka w izolatorium, wezwania rodziców i służb medycznych w celu wykonania diagnostyki medycznej/leczenia,
     3. poinformowania przedszkola przez rodziców o nałożonej przez organy sanitarno-epidemiologiczne w rodzinie, miejscu pracy rodziców decyzji o: nadzorze epidemiologicznym, kwarantannie czy rozpoczętej procedurze diagnostycznej w celu stwierdzenia/wykluczenia zachorowania na Covid-19 lub na inną zakaźną chorobę.
     1. Dyrektor w momencie stwierdzenia zagrożenia epidemiologicznego u pracownika,:
     1.  do pracy w przedszkolu przychodzą jedynie osoby, bez objawów chorobowych, sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji,
     2. w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych pracownika odizolowuje się – przebywa w izolatorium wyposażonym w środki ochrony i płyn dezynfekujący
     3. Pracownicy/obsługa podmiotu, którzy podejrzewają u siebie COVID-19 nie przychodzą do pracy, pozostają w domu i zapisują się na test przez stronę rządową:

     https://www.gov.pl/web/gov/zapisz-sie-na-test-na-koronawirusa,

     lub wykonują go w aptece: https://www.gov.pl/web/koronawirus/jak-zrobic-test-na-koronawirusa-w-aptece.

     1.   Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, 

      dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus, a także obowiązujących 

      przepisów prawa,

     1. obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, poddaje się gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w przedszkolu procedurami oraz dezynfekuje się powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.),
     2. w przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie przedszkola należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

      

     § 8

     Stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej

     1. Dyrektor przedszkola zabezpiecza odpowiednią ilość i jakość środków ochrony indywidualnej dla potrzeb dzieci, pracowników przedszkola.
     2. Pracownicy przedszkola  przejmujący opiekę nad dzieckiem od rodziców/upoważnionych opiekunów zobowiązani są zachować dystans i nosić maseczki ochronne oraz dezynfekować ręce.
     3. Nauczyciele i pracownicy obsługi podejmujący pracę w grupie przedszkolnej  nie są zobowiązani do noszenia maseczek i innych środków ochrony indywidualnej.
     4. Pracownicy przedszkola przekazujący dziecko rodzicom/prawnym opiekunom zobowiązani są zachować dystans i nosić w tym momencie maseczki ochronne.
     5. Pracownik sprawujący indywidualną opiekę nad dzieckiem przebywającym w izolatorium zobowiązany jest do zabezpieczenia się w dostępne w placówce środki ochrony indywidualnej.

     § 9

     Dodatkowe obowiązki nauczycieli

     1. Nauczyciel, w trakcie wykonywania obowiązków służbowych powinien w szczególności:
     1. wyjaśnij dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w przedszkolu i dlaczego zostały wprowadzone i odnotować ten fakt w dokumentacji,
     2. ogranicza  do niezbędnego minimum wyjścia poza teren przedszkola i wycieczek,
     3. usuwa z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np.: pluszowe zabawki,
     4. jeżeli do zajęć wykorzystujesz przybory sportowe,  np.: piłki, skakanki, obręcze, systematycznie je dezynfekuje,
     5. wietrzy salę, w której organizuje zajęcia, co najmniej raz na godzinę,
     6. zwraca uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu, po kichaniu czy kaszleniu,
     7. zorganizuje pokaz właściwego mycia rąk i ich dezynfekcji, przypomina i daje dobry przykład,
     8. unika (jeżeli to możliwe) organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.
     1. Zgłaszanie bezpośrednio dyrektorowi przedszkola wszelkich możliwych zagrożeń dla życia                i zdrowia w tym o stanie niedyspozycji zdrowotnej: pracowników, dzieci, rodziców / upoważnionych przez rodziców opiekunów i osób trzecich z zachowaniem szczególnych zasad ochrony danych osobowych.
     2. Podczas pracy w grupie przedszkolnej osoby sprawujące opiekę nad dziećmi powinni względem siebie  i względem dzieci w miarę możliwości zachowywać dystans.

     § 10

     Obowiązki rodziców

     1. Rodzice przyprowadzają do przedszkola dzieci tylko zdrowe.
     2. Przyprowadzający dziecko rodzic/opiekun musi być zdrowy.
     3. Rodzice są zobowiązani pozostawić dziecko w domu jeżeli w rodzinie lub wśród osób, z którymi dziecko miało kontakt wykryto podejrzenie lub potwierdzono zachorowanie na Covid-19 lub inną chorobę zakaźną.
     4. Przed wyjściem dziecka z domu do przedszkola/oddziału przedszkolnego rodzic powinien dokonać pomiaru temperatury ciała dziecka.
     5. W celu ograniczenia ilości osób przebywających na terenie przedszkola dziecko do przedszkola  przyprowadzane jest przez jednego rodzica/opiekuna.
     6. Dziecko przyprowadzane jest do wyznaczonej przez Dyrektora przedszkola strefy  z zachowaniem dystansu od innych rodziców przyprowadzających dzieci. W strefie tej opiekę nad dziećmi przejmują pracownicy przedszkola.
     7. Rodzice dzieci przyprowadzający dzieci do przedszkola przestrzegają obowiązku poruszania się

     w oznakowanych strefach z zastrzeżeniem, że kierunek wejścia  jest jednocześnie kierunkiem wyjścia ze strefy przekazania opieki nad dzieckiem.

     8. Rodzice lub upoważniony opiekun zobowiązani są do osobistego stawiennictwa w przedszkolu

         w celu przejęcia opieki nad dzieckiem w sytuacji złego samopoczucia dziecka i konieczności   

         poddania dziecka diagnostyce medycznej.

     9. Rodzice zobowiązani są do niezwłocznego informowania przedszkola o potwierdzonych

        dolegliwościach chorobowych dziecka i najbliższych członków rodziny związanych z chorobami

        zakaźnymi w tym szczególności Covid-19, a przede wszystkim takich decyzji służb jak: poddanie

        członków rodziny nadzorowi epidemiologicznemu, kwarantannie, działaniach diagnostycznych

          związanych z wykonaniem testów  na obecność Covid-19.

     10. Wyjaśnienie dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy

            zabawek.

     11. Regularnie przypominanie dziecku o podstawowych zasadach higieny.

     12. Podkreślanie, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem

     i nie podawać ręki na powitanie. 

     13. Zwracanie uwagi na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.

     14. Pamiętanie, że Rodzic także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację

           dobrego przykładu.

     15. W celu ochrony danych osobowych, praw i godności dzieci, rodziców i innych osób

          fizycznych zgłoszenie dokonywane jest bezpośrednio Dyrektorowi przedszkola, a w

          przypadku braku kontaktu do wychowawcy grupy, do której uczęszcza dziecko.

     16. Przez czas oczekiwania na:

     1. zakończenie nadzoru epidemicznego,
     2. zakończenie kwarantanny,
     3.   zakończenia leczenia i diagnostyki medycznej w tym oczekiwania na wynik testu na Covid-19 dziecko pozostaje pod opieką rodziców w miejscu zamieszkania.

      

                                                                                       Dyrektor MP32

                                                                                           Małgorzata Brzoska

      

      

     Załącznik nr 1

      do Procedury organizacji i bezpiecznego funkcjonowania przedszkola

      dla dzieci  wraz z wytycznymi  w sytuacji funkcjonującego

     stanu epidemicznego związanego z COVID-19”

      

     OSWIADCZENIE_ZALaCZNIK_DO_PRODCEDURY_COVID.docx


  • Kontakty

   • Miejskie Przedszkole nr 32 w Katowicach
   • mp32katowice@interia.pl
   • mp32katowice@interia.pl
   • (32) 251-58-74; 797447200; 797447300;
   • Miejskie Przedszkole nr 32 w Katowicach, ul. Szopienicka 29 40-431 KATOWICE Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych